Zwiększanie konkurencyjności polskich ośrodków naukowych dzięki naborowi „Granty na Eurogranty”

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza start nowego naboru dla ośrodków badawczych – „Granty na Eurogranty”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Program stanowi unikalną okazję dla podmiotów, które aspirują do podniesienia swojej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Celem działania „Granty na Eurogranty” jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje badawcze prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach jednego z Programów UE będą ubiegać się o dofinansowanie Eurograntu w roli samodzielnie aplikującego lub koordynatora konsorcjum albo lidera work package lub członka konsorcjum albo partnera.

Nabór wniosków rusza 25 kwietnia bieżącego roku i potrwa do 24 kwietnia 2025 roku.

Inwestycje w badania i rozwój

W obliczu globalnej konkurencji i szybko rozwijających się technologii, zdolność do innowacji i przeprowadzania badań na wysokim poziomie staje się istotna dla rozwoju naukowego i gospodarczego kraju. Program „Granty na Eurogranty” odpowiada na te wyzwania, umożliwiając ośrodkom badawczym dostęp do międzynarodowego finansowania, które pozwala na realizację ambitnych projektów badawczych, zwiększając ich widoczność i wpływ na międzynarodowej arenie naukowej.

W ostatnich latach Polska poczyniła znaczące postępy w sektorze badań i innowacji. Nasz kraj odnotował wzrost intensywności badań i rozwoju, a według danych GUS w 2022 r. nakłady krajowe na działalność B+R wyniosły 44,7 mld zł i zwiększyły się w skali roku o 18,6%, co świadczy o rosnącym nacisku na zwiększanie potencjału naukowego. Jest to zgodne z szerszymi trendami europejskimi, ale podkreśla ukierunkowane wysiłki Polski, aby dogonić średnią UE. Najwyższe nakłady na prace badawczo-rozwojowe poniósł sektor przedsiębiorstw, wyniosły one 29,5 mld zł i stanowiły 65,9% nakładów krajowych brutto na działalność B+R.

W nadchodzących latach nasz kraj ma odnieść znaczące korzyści z funduszy unijnych, ponieważ wynegocjował rekordową kwotę 76 mld EUR na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności[1]. Oczekuje się, że fundusze te pobudzą różne sektory, w tym badania i innowacje.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Wsparcie oferowane w ramach programu „Granty na Eurogranty” umożliwia ośrodkom badawczym nie tylko pozyskanie finansowania, ale także budowanie międzynarodowych konsorcjów naukowych, co jest kluczowe dla wymiany wiedzy i doświadczeń oraz realizacji przełomowych badań. Dzięki temu polskie instytucje mogą lepiej konkurować o środki z największych i najbardziej prestiżowych programów badawczych, takich jak te oferowane przez Komisję Europejską.

W zakres finansowania wchodzą poniższe działania.

Przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:

  • poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
  • przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE,
  • ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
  • prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE;

Ponadto opracowanie analiz specjalistycznych.

Dostępne środki na dofinansowanie w ramach tego naboru wynoszą 22 miliony złotych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 58 225 zł.

Więcej informacji, w tym szczegółowe kryteria i proces aplikacyjny, dostępne są bezpośrednio na stronie PARP.

 

[1] https://www.gov.pl/web/funds-regional-policy/poland-inaugurates-european-programmes-for-the-years-2021-2027

Źródło: Zwiększanie konkurencyjności polskich ośrodków naukowych dzięki naborowi „Granty na Eurogranty” – PARP – Centrum Rozwoju MŚP