Osoby do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących projektu współpracy nauki z biznesem:

 

dr n.pr. Marek Woch – Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP
e-mail: marek.woch@rzecznikmsp.gov.pl
tel. 797 844 172

 


Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców

ul. Wilcza 46,
00-679 Warszawa,

Sekretariat
tel.:
+48 22 1237070

Inspektor ochrony danych osobowych.
Agnieszka Rzycka-Osiej
e-mail: iod@rzecznikmsp.gov.pl


Klauzula informacyjna do korespondencji

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu prowadzenia korespondencji w sprawach z zakresu kompetencji Rzecznika, określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648), a także innych ustawowych zadań Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia ww. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 • w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z Rzecznikiem. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność w celu zawarcia lub realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 • w pozostałych sprawach w celu ich obsługi. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celach archiwalnych i dowodowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem prowadzenia komunikacji w sprawie. Ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych przez Rzecznika, realizację umowy lub odpowiedź na korespondencję. Jeśli reprezentuje Pani/Pan kontrahenta lub inny podmiot, przetwarzamy dane kontaktowe w związku z Pani/Pana funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie przekazane do archiwizacji w archiwach państwowych.[1]

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • personel biura Rzecznika,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie umowy – również przeniesienia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).