Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK)

w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. Bezpłatną pomocą służy Państwu kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających wiedzę z zakresu programów sektorowych, jak i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. Istotne wsparcie otrzymacie Państwo również w przypadku rozwiązywania problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania kredytów i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług konsultacyjnych i szkoleniowych. https://www.kpk.gov.pl/

NCBR - Przyszłość dzieje się u nas!

Przez ponad dekadę NCBR pomogło tysiącom polskich przedsiębiorców stworzyć ich własne, unikalne produkty, znacząco ulepszyć technologie i wprowadzić na rynek nowe usługi. Jesteśmy największą instytucją finansującą projekty badawczo-rozwojowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

NCBR oferuje szereg mechanizmów wsparcia przy wykorzystaniu funduszy europejskich, krajowych i międzynarodowych. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w wydatkowaniu funduszy europejskich. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków krajowych w ramach programów strategicznych oraz z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Obok programów grantowych NCBR rozwija także szereg narzędzi pozwalających na finansowanie innowacji z funduszy europejskich w ramach tzw. mechanizmów zwrotnych: w tym celu utworzonych zostało kilkadziesiąt funduszy z rodziny BRIdge Alfa (faza seed i pre-seed) oraz NCBR Investment Fund (faza ekspansji i wzrostu przedsiębiorstwa). Działamy też globalnie poprzez ciekawą ofertę konkursów międzynarodowych, z której korzystają nasi naukowcy w kooperacji z najlepszymi jednostkami naukowymi z całego świata. Jesteśmy swoistą platformą, która łączy świat nauki i biznesu a efekty projektów zrealizowanych przy wsparciu NCBR są dostępne w codziennym otoczeniu każdego z nas.

Troska o to, aby  propozycja oferowanych programów jak najlepiej odpowiadała na aktualne potrzeby przedsiębiorców towarzyszy nam od początku działalności. Jako rządowa agencja wykonawcza oferujemy wsparcie już od pomysłu na biznes, poprzez fazę wzrostu, aż do globalnej ekspansji dużych przedsiębiorstw. Źródłem dofinansowania na innowacyjne projekty, z którego przedsiębiorcy sięgali najchętniej w ostatnich latach, był nasz flagowy program Szybka Ścieżka. Fundusze z rodziny BRIdge Alfa stale poszukują okazji do inwestowania w obiecujące start-upy. Powołany w 2020 r. NCBR Investment Fund wspiera dojrzałe polskie firmy poszukujące możliwości ekspansji. Dzięki Krajowemu Punktowi Kontaktowemu NCBR pomaga teraz sięgać polskim przedsiębiorcom po środki w ramach bogatej oferty mechanizmów Horyzontu Europa.

Stale dostosowujemy naszą ofertę do oczekiwań przedsiębiorców i naukowców. A dodatkowo dzięki inicjatywie STARTER każdy może zgłosić swoją propozycję zmian w ofercie programowej NCBR. Razem możemy skuteczniej wspierać rozwój kluczowych technologii i branż.

NCBR odpowiada na dynamiczne zmiany, jakie zachodzą wokół nas. NCBR IDEAS to nowa spółka, która będzie rozwijać polski potencjał w obszarze ekonomii cyfrowej. Chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa zajmowały w niej jak najwyższe miejsca. To ludzie tworzą gospodarkę, dlatego NCBR IDEAS będzie kształciło nowe, polskie kadry naukowe w obszarze Sztucznej Inteligencji.

Transformacja energetyczna dotyczy każdego z nas. Chcemy by polskie technologie zazieleniały gospodarkę. W NCBR prowadzimy szereg wspierających je przedsięwzięć w innowacyjnej formule zamówień przedkomercyjnych. Już dziś koordynujemy działania z najistotniejszymi branżowymi instytucjami, tak by wspólnie stworzyć ekosystem przyjazny dojrzewaniu nowych, zielonych technologii, a następnie ich rynkowej ekspansji.

Jako kluczowy ośrodek wiedzy i kompetencji w sektorze B+R opisujemy i przedstawiamy  korzystne trendy. Regularnie wydajemy publikacje, w których dzielimy się szeroką wiedzą ekspercką na temat polskiego sektora B+R. „Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych do NCBR w ramach PO IR w latach 2016-2019”, „Pomoc Publiczna. Efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019” oraz „Międzynarodowe projekty B+R w NCBR – aplikowanie, realizacja, sukces” to tylko niektóre z nich. Nasi eksperci stale zabierają głos w ważnych dla sektora B+R debatach.

Jesteśmy dla Was. W komunikacji przestrzegamy zasad prostego języka. W 2020 r. uruchomiliśmy nową stronę internetową, na której wszystkie dane o konkursach, inicjatywach i działaniach można znaleźć w jednym miejscu – w zakładce „Finansowanie”. Seria webinarów tematycznych „NCBR online” dodatkowo ułatwia zapoznanie się z naszą ofertą. W Punkcie Informacyjnym nasi eksperci codziennie pomagają przedsiębiorcom dopasować dostępne w NCBR mechanizmy wsparcia do profilu ich działalności.

Przyszłość dzieje się u nas.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

już od ponad 20 lat działa zgodnie z zasadą „Think Small First”, czyli MŚP przede wszystkim. Działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora małych i średnich firm. Celem PARP jest realizacja programów wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost regionalny, wzmocnienie eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Agencja jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

PARP jako Instytucja Pośrednicząca, uczestniczy w przekazywaniu środków unijnych, dzięki którym wsparcie otrzymują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparcie pochodzące z Funduszy Europejskich i Funduszy Norweskich obejmuje niemal wszystkie etapy rozwoju przedsiębiorstwa, jak: Start, Dokapitalizowanie, Działalność zagraniczną, Nowe produkty i inwestycje, Infrastrukturę, Wzornictwo, Rozwój kompetencji, Nawiązywanie współpracy. Terminy naborów dostępne są w harmonogramach Programów: POWER, POIR, POPW, Fundusze Norweskie.

PARP jest wiodącą instytucją publiczną, monitorującą i analizującą kondycję sektora MŚP w Polsce. Agencja wprowadza nowe metody badawcze, w szczególności użyteczne w przeprowadzeniu oceny efektywności udzielonego wsparcia.

Agencja bierze aktywny udział w tworzeniu i skutecznym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, będąc kluczową instytucją odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Efektem tej działalności są programy szkoleniowe (m.in. w ramach Akademii PARP, czy Bazy Usług Rozwojowych), publikacje edukacyjne dla przedsiębiorców oraz raporty gospodarcze.

PARP będzie także zaangażowana w proces wdrażania środków nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 m.in. jako jedna z Instytucji Pośredniczących w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

http://www.ncn.gov.pl

NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCBiR oferuje programy krajowe i międzynarodowe o bardzo szerokim zakresie tematycznym wspierające innowacje na etapie badań stosowanych.

http://www.ncbir.pl/o-centrum

Programy strategiczne

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy, których celem jest rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.

http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne rok 2011

ALL

Program Wspólny AAL to inicjatywa badawczo – rozwojowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria). Celem ogólnym programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/aal/

Bonus-185

Międzynarodowy Program BONUS-185 (traktatowy) współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizację finansujące badania stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/bonus-185/

Eureka

Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 39 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołanej w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Partnerzy z państw członkowskich realizują wspólne przedsięwzięcie uznane za ważne dla gospodarki europejskiej, angażując przy tym również środki własne. Projekty Eureki powstają „oddolnie” w wyniku porozumień między partnerami, którymi mogą być instytucje naukowe i badawcze, firmy przemysłowe i komercyjne.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/

Eurostars

Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. Program Eurostars  realizowany jest w celu zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez wsparcie dla przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni prowadzących ogólnoeuropejskie projekty rozwoju innowacyjnych produktów, procesów i usług. Celem programu jest pobudzenie rozwoju małych i średnich firm poprzez ułatwianie im dostępu do pomocy finansowej na realizację projektów badawczych i innowacyjnych.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/wstep-do-inicjatywy-eureka/

JPI

Inicjatywy wspólnego planowania (JPI) zakładają współpracę państw członkowskich w dziedzinie badań i rozwoju, polegających na procesie wspólnego planowania badań naukowych w obszarach kluczowych lub dotyczących wielkich wyzwań społecznych, m. In. Takich jak energia, zmiany klimatu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/jpi/facce-jpi/

ARTEMIS

europejska inicjatywa (JTI) w ramach 7 PR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych  (Embedded Computing Systems Initiative).

https://pcpd.pl/?page_id=2501#

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

realizacja projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez jednostki naukowe w Polsce i Norwegii m.in. w obszarach: ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych, z uwzględnieniem tematyki migracji.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/

Współpraca dwustronna

Współpraca dwustronna ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. Przyczynia się ona także do wzmacniania pozycji polskich jednostek badawczych w obszarze światowej i europejskiej przestrzeni badawczej, oraz w realizowanych wspólnie z badaczami z zagranicy przedsięwzięciach międzynarodowych.

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/

Fundusze europejskie

Fundusze w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko przeznaczone są m.in. na: rozbudowę i modernizację szkół wyższych, infrastrukturę badawczą, projekty badawczo-rozwojowe, rozwój współpracy polskich przedsiębiorstw z sektorem badawczym, a także utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia oraz zwiększenie liczby studentów na kierunkach, uznanych za strategiczne dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/

Regionalny Program Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ma na celu stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

http://rpo.slaskie.pl

Program Ramowy

Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Cele 7 PR to wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, zwiększenie kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych również w pionierskich dziedzinach nauki. 7PR składa się z czterech programów szczegółowych COOPERATION, IDEAS, PEOPLE, CAPACITIES uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC). Współpraca naukowo badawcza realizowana jest w 10 obszarach tematycznych: zdrowie, żywność, technologie informacyjne i komunikacyjne, nanonauki, energia, środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi), transport (łącznie z aeronautyką), nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo.

http://cordis.europa.eu/home_pl.html

Środki przeznaczone dla sektora MŚP stan obecny

NCBR Investment Fund ASI S.A. (Fundusz) jest  koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I).

Roczny budżet inwestycyjny Funduszu to ponad 100 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Mali i średni przedsiębiorcy znów mogą ubiegać się o dofinansowanie ich działań za granicą z poddziałania 3.3.1 POIR. Już 14 lipca Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) uruchomi pierwszy w tym roku nabór do konkursu Polskie Mosty Technologiczne (PMT). Wnioski na rynki Kanady, Kazachstanu i ZEA przyjmuje do września.

Stawką w programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest grant w wysokości 200 tys. zł w postaci pomocy de minimis oraz opracowanie i weryfikacja strategii wejścia na międzynarodowe rynki. Angelika Wójcik, szefowa projektu w PAIH przypomina, że konkurs składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór poprzedza seminarium przygotowawcze dla firm. – Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków przyjdzie kolej na warsztaty tworzenia „szytej na miarę” strategii. Przedsiębiorców będą wspierali w tym krajowi i zagraniczni eksperci – mówi.

Także: https://www.paih.gov.pl/rynki_zagraniczne

Z Pożyczką płynnościową POIR sfinansujesz wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnisz jej płynność finansową. Pożyczka jest nieoprocentowana, więc spłacasz jedynie raty kapitałowe. Informacje o statusie naboru wniosków w Twoim województwie znajdziesz na stronach internetowych instytucji finansujących, współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest po kliknięciu w przycisk “Skorzystaj z produktu”.

https://pfr.pl/oferta/pozyczki-plynnosciowe-poir.html

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Dzwonek ZOBACZ ETAP 1: Platformy Startowe

CEL FINANSOWANIA: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenie pracy personelu projektu, zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych, organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej

Centra Transferu Technologii

Komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how Art. 148. 1. Uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii. 2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wspierania działalności gospodarczej pracowników uczelni, doktorantów i studentów. 3. Akademicki inkubator przedsiębiorczości może być utworzony w formie jednostki ogólnouczelnianej albo spółki kapitałowej. Inkubator w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat.

Centra Transferu Technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.

Centra Transferu Technologii wykorzystując możliwości stwarzane przez infrastrukturę innowacji, tj. parki technologiczne, inkubatory oraz fundusze finansujące innowacje, są w stanie skutecznie realizować proces komercjalizacji wiedzy. Stworzone głównie po to, aby sprzedawać lub przekazywać wyniki badań bądź prac rozwojowych do gospodarki. (M. Majczak 2016, s. 82)

https://mfiles.pl/pl/index.php/Centrum_transferu_technologii