Wzmocnienie idei innowacyjności społecznej. Umowa na uruchomienie Centrum kompetencji podpisana

Wzmacnianie procesu inicjowania nowych rozwiązań, ich rozwijania i wdrażania oraz wsparcie innowacyjności społecznej to cele nowego projektu Centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podpisała umowę z beneficjentami na uruchomienie projektu, który będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Zostanie on wdrożony przez partnerstwo dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Stocznia i Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Innowacje są nam niezwykle potrzebne. Dzisiaj podpisałam umowę na 12 mln zł na utworzenie Centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych, które zepnie cały ekosystem innowacji w Polsce. Na #innowacje społeczne w zakresie polityk publicznych w obecnej perspektywie finansowej przeznaczymy 700 mln zł

– mówi minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Cały ekosystem innowacji w Polsce wymaga docenienia, dofinansowania i spowodowania, żeby one poszły w Polsce naprawdę do przodu, bo to jest motor naszego rozwoju społeczno-ekonomicznego

– dodała.
Z pomocą Funduszy Europejskich MFiPR wspiera od wielu lat innowacje społeczne w Polsce. Uruchomienie Centrum pozwoli promować ideę innowacji społecznych, zapewnić współpracę różnych podmiotów z trzeciego sektora, samorządu, świata nauki i wesprze ich proces uczenia się.

Jeden cel, wiele narzędzi

Centrum kompetencji zostało powołane, by wzmacniać ideę innowacyjności społecznej w Polsce i cały ekosystem instytucji, organizacji i indywidualnych osób, które są lub mogą w przyszłości być zaangażowane w realizację działań innowacyjnych. Pozwoli to wspierać proces inicjowania nowych rozwiązań problemów społecznych w Polsce, ich rozwijania i wdrażania w praktyce na większą skalę.

Te cele realizuje poprzez następujące działania:

  • budowanie i wzmacnianie sieci współpracy między podmiotami i osobami aktywnymi w obszarze innowacji społecznych
  • wspólna praca z inkubatorami innowacji, które na co dzień wspierają osoby mające pomysł na nowe rozwiązanie problemu społecznego
  • rzecznictwo na rzecz marki innowacji społecznych, promowanie wśród instytucji publicznych idei innowacyjności,
  • profesjonalizacja kadr – innowatorów i osób pracujących z innowatorami tak, by nowe rozwiązania jak najlepiej pasowały do potrzeb osób z nich korzystających
  • wsparcie w procesie badania i ewaluacji innowacyjnych rozwiązań;
  • współpraca z partnerami zagranicznymi umożliwiająca pozyskanie doświadczeń możliwych do wykorzystania w Polsce, w szczególności z centrami kompetencji, które są tworzone w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • prowadzenie portalu i bazy innowacji społecznych (www.innowacjespoleczne.pl).

Centrum kompetencji będzie realizowało partnerstwo dwóch podmiotów wyłonione w konkursie Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny. Na ten cel przeznaczyliśmy 12 mln zł. Jego realizacja przewidziana jest do 2029 roku.

Innowatorzy i inkubatory są częścią szerszej sieci, którą buduje Centrum kompetencji, współpracując z biznesem, administracją różnego szczebla, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem badawczym, mediami i autorytetami z różnych dziedzin.

Mikro – innowacje wypracowane w inkubatorze

Przykładem jednej z mikro-innowacji wypracowanej w inkubatorze innowacji jest rozwiązanie pt. „Dotknij świata książek”.

To rozwiązanie, w którym stworzono bibliotekę trójwymiarowych ilustracji, skierowaną do dzieci z niepełnosprawnością wzroku, by ukazać im świat bajek, wykorzystując zmysł dotyku.

Innowatorzy (Maciej Kościelniak i Michał Białk) opracowali modele 3D postaci znanych z bajek, do samodzielnego wydruku. Szablony do druku zostały przygotowane w taki sposób, by uwzględnić specyfikę percepcji przez osoby niewidome, dla których najbardziej uwypuklone powinny zostać kluczowe atrybuty, a pominięte mniej ważne lub nieistotne cechy (stanowiące zbędny szum w odbiorze postaci). Dlatego postacie są łatwo rozpoznawalne, uwypuklono ich charakterystyczne cechy np. kapturek i koszyk Czerwonego Kapturka, kapelusz, buty i sakwę Kota w Butach, frak i brodę Pana Kleksa itp. Rozwiązanie ma na celu ułatwienie dzieciom niewidomym i niedowidzącym poznawania rzeczywistości przedstawionej w książkach, wspomaganie edukacji dzięki „oglądaniu poprzez dotyk”.

https://innowacje.rops.poznan.pl/project/dotknij-swiata-ksiazek/ 

Inkubatorem, w którym wspierana była ta innowacja, był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Źródło: Wzmocnienie idei innowacyjności społecznej. Umowa na uruchomienie Centrum kompetencji podpisana – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)