Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP

Trwają konsultacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP dot. projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju organizowanych przez Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Udział w konsultacjach jest okazją do wyrażenia opinii nt. standardów, według których MŚP notowane na giełdzie będą musiały przedstawiać informacje z zakresu zrównoważonego rozwoju od 2026 r. Dodatkowo konsultacje umożliwią wyrażenie opinii dotyczących dobrowolnych wytycznych, które mają na celu wsparcie MŚP nienotowanych na giełdzie w transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Konsultacje dotyczą dwóch projektów:

  • standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (tzw. ESRS LSME)
  • dobrowolnych wytycznych sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP nienotowanych na giełdzie i nieobjętych zakresem dyrektywy CSRD (tzw. ESRS VSME)

Projekt ESRS LSME obejmuje łącznie 6 uniwersalnych standardów:

  • 3 standardy przekrojowe: ESRS ED1 „Wymogi ogólne”, ESRS ED2 „Ujawnienia ogólne”, oraz ESRS ED3 „Polityki, działania i cele”;
  • 3 standardy tematyczne: ESRS ED4 „Ujawnienia dot. kwestii środowiskowych”, ESRS ED5 „Ujawnienia dot. kwestii społecznych”, ESRS ED6 „Ujawnienia dot. postępowania w biznesie”

Wytyczne ESRS VSME mają na celu udzielanie wsparcia dla MŚP w zakresie:

  • przyczyniania się do bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki;
  • poprawy zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju, z którymi się borykają, tj. wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi, takimi jak zanieczyszczenie, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników (wesprze to ich konkurencyjny wzrost i zwiększy ich odporność w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej);
  • dostarczania informacji, które pomogą zaspokoić zapotrzebowanie na dane ze strony kredytodawców i inwestorów, pomagając w ten sposób przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania;
  • dostarczania informacji, które pomogą zaspokoić zapotrzebowanie na dane dużych przedsiębiorstw żądających od swoich dostawców informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje potrwają do 21 maja br. Szczegółowe informacje wraz z wzorami kwestionariuszy znajdują się na stronie EFRAG.

Informacje kontekstowe

EFRAG został upoważniony przez Komisję Europejska (KE) do opracowania projektu standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (tzw. ESRS LSME). Standard zostanie wydany w formie aktu delegowanego przez KE i będzie stosowany począwszy od roku obrotowego 2026.

EFRAG został także poproszony przez KE o opracowanie dobrowolnych wytycznych dla nienotowanych MŚP (tzw. ESRS VSME). W zamyśle KE wytyczne mają być prostym narzędziem sprawozdawczym wykorzystywanym przez mikro, małe i średnie jednostki do monitorowania ich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na dane ESG ze strony ich partnerów biznesowych (tj. banków, inwestorów lub większych przedsiębiorstw w łańcuchu wartości).

 

Źródło: Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.