Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

Trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego

10 lipca br. został ogłoszony trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego. Jego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym. Budżet konkursu to aż 380 mln zł. Zadaniem zespołów badawczych uczestniczących w konkursie, jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, które przyczynią się do powstania innowacyjnych leków lub terapii. Spodziewanym rezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach WIB są innowacyjne produkty, które mogą zainteresować inwestorów, a tym samym przyczynić się do finansowego sukcesu całego przedsięwzięcia.

10 lipca został ogłoszony trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB). W przeciwieństwie do dwóch poprzednich konkursów, w których o finansowanie badań mogły ubiegać się zespoły naukowe specjalizujące się wyłącznie w biotechnologii medycznej z zastosowaniami w onkologii, w bieżącym konkursie możliwość zgłoszenia aplikacji mają naukowcy reprezentujący wszystkie obszary biotechnologii medycznej z zastosowaniami terapeutycznymi. Za organizację i przeprowadzenie wszystkich konkursów odpowiada Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, który jest równocześnie podmiotem zarządzającym programem WIB.

Nabór wniosków rozpocznie się 2 października i potrwa do 13 października 2023 r. Ogłoszenie oraz wszystkie dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej programu WIB. Organizator konkursu przewiduje, że przed rozpoczęciem naboru będą zorganizowane działania informacyjne i doradcze.

Pierwszym etapem konkursu jest ocena formalna, a kolejnym – merytoryczna przeprowadzona w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne. Z zespołem badawczym, który otrzyma rekomendację do finansowania będzie podpisana umowa o finansowanie.

Dotychczas w ramach programu WIB finansowanie otrzymał projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”, którego liderem prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Badań Molekularnych i Komórkowych w Warszawie. Wartość finansowania projektu wyniosła blisko 70 mln zł.

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB)

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna. Powstał na bazie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program jest kierowany do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach Zespołów Badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

Środki, które zostaną przyznane w ramach konkursu, mogą zostać przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w konkretnym obszarze badawczym (biotechnologia medyczna), której celem jest wypracowanie IP o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, a także na komercjalizację wyników pracy zespołów badawczych lub związanego z wynikami know-how. Program daje możliwość sfinansowania do 100 proc. kosztów realizacji zadań badawczych.

Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz, który rozwija nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Łukasiewicz – PORT jest również Podmiotem Zarządzającym w programie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4,5 tys. naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Szczegółowe dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej programu WIB.

Źródło: Trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.