Projekty realizowane w konsorcjach. SMART Konsorcja

Nabór Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach skierowany jest do konsorcjów, planujących  realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo, obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. W każdym module może wziąć udział maksymalnie 3 konsorcjantów. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo ze środków własnych.

Zwracamy uwagę na fakt, iż zgodnie z kryteriami wyboru firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Dla kogo

Nabór dedykowany jest dla konsorcjów, składających się z:

 1. dużych przedsiębiorstw lub
 2. dużych przedsiębiorstw i MŚP lub
 3. dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 4. MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 5. dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Na co

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują:

 • Moduł B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych) w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
 • Moduł Wdrożenie innowacji – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
 • Moduł Infrastruktura B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
 • Moduł Cyfryzacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
 • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych;
 • Moduł Internacjonalizacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia;
 • Moduł Kompetencje – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Zakres tematyczny

Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Organizator konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się konsorcja, w skład których mogą wchodzić:

 1. duże przedsiębiorstwa lub
 2. duże przedsiębiorstwa i MŚP lub
 3. duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub
 4. MŚP i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub
 5. duże przedsiębiorstwa i MŚP oraz organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe.

Budżet konkursu

1 335 000 000 zł, w tym:

 • 667 500 000 zł na projekty realizowane przez konsorcja z udziałem dużego przedsiębiorcy;
 • 667 500 000 zł na projekty realizowane przez konsorcja bez udziału dużego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie

Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu wynosi:

 1. w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo – 1 mln,
 2. w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo – 2 mln zł.

Maksymalna wartość  oraz poziom dofinansowania: uzależnione od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis dla lidera konsorcjum. Członkowie konsorcjum otrzymują finansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis, a organizacje badawcze w ramach swojej działalności niegospodarczej uzyskują wsparcie bez pomocy publicznej. Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa.

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia konkursu : 21.11.2023
 • Rozpoczęcie naboru wniosków:  15.12.2023
 • Zakończenie naboru wniosków: 08.02.2024, godz. 16.00.

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od zakończenia naboru. W terminie 7 dni od zatwierdzenia wyników oceny publikowane są wyniki naboru (informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną).

Lista rankingowa jest ostateczna.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (link do systemu – możliwość składania wniosków od 15.12.2023)

Sposób oceny wniosków

Wnioski złożone w konkursie są oceniane zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący FENG. Ocena jest jednoetapowa. Projekty ocenia Panel Komisji Oceny Projektów, który tworzą co najmniej trzej eksperci. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w zakresie określonym przez NCBR. Elementem oceny jest spotkanie z wnioskodawcą oraz członkami konsorcjum. W jego trakcie wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum mogą odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości ekspertów dotyczących projektu.

Ważne dodatkowe dokumenty (linki)

1. Kwalifikator MŚP

2. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Procedura odwoławcza

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz Regulaminie Wyboru Projektów.

Przykładowy wzór protestu

Spotkanie informacyjne

Źródło: Projekty realizowane w konsorcjach. SMART Konsorcja – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.