Konferencja „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach zapraszają na konferencję zbierającą doświadczenia z realizacji projektu pn. „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”. Już 27 lutego br. spotkamy się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, aby przedstawić szerszej publiczności nowatorski model edukacji spersonalizowanej, opowiedzieć o korzyściach płynących z uczestnictwa w projekcie oraz o doświadczeniach Uczestników i Uczestniczek. Wspólny projekt NCBR oraz UŚ w Katowicach finansowany był ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Spersonalizowana edukacja jako innowacja społeczna

Instytucje szkolnictwa wyższego podobnie jak inne podmioty zorientowane na działania edukacyjne czy naukowe winny aktywnie reagować na zmieniający się świat, potrzeby kandydatów aplikujących na studia czy oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia programów studiów czy metodyki kształcenia, a także świadomość odpowiedzialności za kreowanie trendów w edukacji wyższej sprawiło,  że NCBR w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przeprowadził innowację polegającą na wypracowaniu i wdrożeniu modelu edukacji spersonalizowanej Uczelni Przyszłości.

W projekcie „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” przez 8 miesięcy uczestniczyło 20 studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach korzystając ze wsparcia mentorskiego, specjalistycznych kursów, a przede wszystkim realizując swój własny pomysł innowacyjno-wdrożeniowy.  Pilotaż pokazał, że otwarcie na pomysły młodych ludzi oraz umożliwienie im realizacji swoich często bardzo ambitnych pomysłów projektowych jest rozwiązaniem adekwatnym do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.

Zaproszeni do projektu opiekunowie i mentorzy ocenili nowatorską formułę „Uczelnie Przyszłości” opracowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako niezwykle trafioną, szalenie potrzebną w dzisiejszych czasach i bardzo oczekiwaną przez młodych ludzi. Taki model pracy jest atrakcyjny dla studentów, daje im możliwość indywidualizacji, styczności z bardzo doświadczonymi i inspirującymi mentorami, skorzystania z ich doświadczenia oraz określenia kierunku w jakim mogą podążać.

Jakość i skuteczność kształcenia młodych ludzi to podstawa edukacji przyszłości

W trakcie konferencji będziemy rozmawiać o możliwościach rozszerzenia pilotażu o kolejne uczelnie, a także o jego założeniach i sposobach wdrażania w ramach obowiązujących ram prawnych, zarówno podczas spotkań o charakterze wykładowym, jak i warsztatowym. Zapraszamy, wszystkich zainteresowanych testowaniem nowych modeli edukacyjnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Skuteczność kształcenia w nowym modelu zaprezentowanym przez NCBR oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach podkreślają zarówno studenci, jak i mentorzy oraz opiekunowie. W przygotowanym raporcie z badania ewaluacyjnego Projekt “Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” na pytanie dotyczące kompetencji, które rozwinęli realizując Innowacyjny Model Kształcenia, większość studentów uważała, że uczestnictwo w projekcie umożliwiło im rozwinięcie umiejętności realizacji projektów wdrożeniowych/naukowych i kreatywności. Zdecydowana większość zadeklarowała, że przystąpienie do Uczelni Przyszłości wpłynęło na rozwój przez nich umiejętności krytycznego myślenia. Około połowa wskazała także na rozwój umiejętności związanych z komunikacją i kooperacją. Mentorzy i opiekunowie niemal jednogłośnie uznali, że uczestnictwo w projekcie miało duży wpływ na rozwój umiejętności takich jak realizacja projektów, krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja.

– Możliwości rozwijania się i realizacji pasji oraz kształcenia w nowatorski sposób. Pracy z ekspertami, którzy mają wiedzę i doświadczenie oraz efektów pracy w postaci innowacyjnego projektu, który daje ogromną satysfakcję – takiego kształcenia chcą dziś studenci, a NCBR wraz z Uniwersytetem Śląskim chcą im tą innowację umożliwić – podkreśla Martyna Kozłowska-Żukowska, kierownik projektu NCBR „Uczelnie Przyszłości”

Wypracowany w ramach „Uczelni Przyszłości” model edukacyjny różni się od powszechnie stosowanego w Uniwersytecie Śląskim oraz na innych uczelniach. Wprowadzone innowacje mają na celu przede wszystkim dostosowanie oferty dydaktycznej uczelni do wyzwań dynamicznie zmieniającego się współczesnego świata, zarówno poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych, jak i poprzez wzmocnienie kluczowych kompetencji przyszłości czy wreszcie nastawienie na praktyczne i wdrażalne rezultaty osiągane dzięki indywidualnym ścieżkom kształcenia.

W ramach konferencji planujemy:

  • Prezentacje: m.in. „Wdrożenie modelu edukacji spersonalizowanej Uczelni Przyszłości – wyzwania i szanse”
  • Panel: Trójki Uczelni Przyszłości nowe role w modelu edukacji spersonalizowanej
  • Prezentacje: Ocena modelu edukacji spersonalizowanej Uczelni Przyszłości – wyniki ewaluacji i dalsze plany – Uczelnie Przyszłości jako innowacja społeczna
  • Warsztaty: Jak wdrażać model edukacji spersonalizowanej Uczelnie Przyszłości? (dostępne tylko w formule stacjonarnej)

Informacje organizacyjne:

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie liczba miejsc jest ograniczona do 2 osób z jednej uczelni. Miejsca online nie są limitowane.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wymagana jest rejestracja:

  • Zgłoszenia do udziału w konferencji w formule stacjonarnej (prezentacje i warsztaty) przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj;
  • Zgłoszenia do udziału w sesji prezentacji w formule zdalnej przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj.

***

Więcej informacji dot. Projektu „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” można znaleźć na stronie.

Projekt „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Źródło: Konferencja „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.