Czas na realizację projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – ruszył Program NCBR pk. PERUN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowego Programu pk. PERUN na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Nowy konkurs obejmuje piętnaście sprecyzowanych zakresów tematycznych na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności. Otrzymane dofinansowanie można będzie przeznaczyć na badania naukowe lub prace rozwojowe. Nabór wniosków ruszy 1 grudnia br. i potrwa dwa miesiące.

Przemyślane prace B+R są kluczem do sukcesu

Program pk. PERUN stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, dostarczając narzędzi finansowych i proceduralnych, umożliwiających sprawną oraz efektywną realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dąży do tego, aby polski ekosystem badawczo-rozwojowy stale się umacniał. Zmiany zachodzące w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa implikują przyrost zagrożeń, wskutek tego konieczne jest takie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, aby jeszcze sprawniej dostarczać technologie charakteryzujące się coraz wyższym poziomem innowacyjności.

– Program o kr. PERUN zorganizowany jest na bazie wieloletnich doświadczeń zaczerpniętych z poprzednich konkursów jako platforma projektowa oferująca szeroki wachlarz form realizacji projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Uelastycznia formułę realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, tak, aby sprostać wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości, a także wykorzystać szanse, które stoją przed polską nauką i przemysłem. – powiedział Rafał Sobolewski, Dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa NCBR

W ramach uruchomionego Programu wykorzystane zostaną zróżnicowane formy realizacji i finansowania badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa:

  • Konkursy na projekty „zlecone” – tj. konkursy na zrealizowanie dokładnie wyspecyfikowanych założeń projektowych;
  • Konkursy na projekty „obszarowe” – tj. konkursy na projekty w określonych obszarach i zakresach tematycznych;
  • Konkursy na projekty „startowe” – tj. niskobudżetowe konkursy skierowane do młodych naukowców mające na celu rozwój krajowych kompetencji;
  • Konkursy w formie „lejków” –  tj. rozwiązań stosowanych w UE pod nazwą Pre-Commercial Procurement;
  • Konkursy w formie „Grand Challenge” – tj. konkursy ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego wyzwania badawczego lub technologicznego jako odpowiedzi na zadanie konkursowe.

Zupełnie nowa formuła, która pozwoli na realizację celów Polityki Naukowej Państwa

Dzięki nowym i jasno określonym założeniom tematycznym Program wpisuje się w najistotniejsze cele Polityki Naukowej Państwa w zakresie badań nad bezpieczeństwem i obronnością tj. efektywnościowa optymalizacja mechanizmu wykorzystywania wydatków przeznaczanych na badania naukowe i rozwój w dziedzinie obronności, bezpieczeństwo wewnętrzne i porządku publicznego oraz zwiększenie znaczenia badań nad obronnością i bezpieczeństwem w podnoszeniu poziomu innowacyjności gospodarki.

Różnorodne formy organizacji konkursów oraz zróżnicowany sposób finansowania prac badawczych i rozwojowych pozwoli na realizację projektów zarówno do VI poziomu gotowości technologicznej, których wynikiem końcowym będą demonstratory, jak i do IX poziomu gotowości technologicznej – prowadzące do powstania prototypu technologii.

Alokacja planowana do uruchomienia dla całego Programu pk. PERUN wynosi ok. 3 mld zł w kilkuletniej perspektywie realizacji prac badawczych i rozwojowych. Na etapie organizacji Programu, NCBR nie przewiduje określenia kwoty przeznaczonej na finansowanie projektów w ramach poszczególnych konkursów.

– Wysiłki związane z przygotowaniem Programu PERUN, jak również pierwszego konkursu, który wchodzi w skład tego Programu zwieńczone zostały sukcesem. W praktyce pozwoli nam to realizować wiele istotnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Pierwszy zaplanowany konkurs będzie realizowany w formule „Szafirowej”- którą wielu wykonawców już poznało przy okazji realizacji Programu kr. SZAFIR, czyli opierając się na zakresach tematycznych. Wspólnie z resortem obrony narodowej zaplanowaliśmy taką tematykę konkursu, który pozwoli naszym Wykonawcom rozwinąć skrzydła. – dodał Dyrektor Sobolewski

Piętnaście tematów w niekonwencjonalnej formie

Obszary tematyczne oraz założenia konkursów uruchamianych w ramach Programu kr. PERUN będą określane każdorazowo w regulaminach poszczególnych konkursów jako odzwierciedlenie bieżących potrzeb podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność państwa.

Otrzymane dofinansowanie można będzie przeznaczyć na badania naukowe lub prace rozwojowe. Wśród piętnastu tematów określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazało m.in.: rozwój istniejących demonstratorów technologii obronnych w obszarach technologicznych, wykorzystanie sztucznej inteligencji w różnych procesach i obszarach, autonomię i autonomizację, technologie kwantowe, kosmiczne czy też materiałowe i wytwarzania oraz medyczne zabezpieczenie pola walki oraz środki przeciwdziałania skutkom użycia Broni Masowego Rażenia.

Założenia do Programu zostały przygotowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy i uzgodnieniu z Ministerstwem Oborny Narodowej oraz na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Jakie podmioty mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu PERUN?

Ze środków przygotowanych w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będą mogły skorzystać podmioty, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR, konsorcja, centra naukowo-przemysłowe a także przedsiębiorcy spełniający kryteria podmiotowe, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy.

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) wnioskodawcą może być:

  • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego tj. uczelnia, federacja czy instytut badawczy, przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)
  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe): konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo), centrum naukowo-przemysłowe

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do IX PGT) wnioskodawcą może być:

  • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego: przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)
  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe): konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo) oraz centrum naukowo-przemysłowe.

Do kiedy i gdzie?

Wnioski w ramach pierwszego konkursu w Programie Nr 1/PERUN/2023 będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OPI-OSF od 1 grudnia 2023 r. od godz. 9:00 do 31 stycznia 2024 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w formie listy rankingowej pozytywnie i negatywnie ocenionych wniosków w terminie 6 miesięcy od daty upływu terminu składania wniosków.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie.

Więcej informacji dot. Programu i poszczególnych konkursów można uzyskać w Dziale Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa NCBR e-mail: dobr@ncbr.gov.pl

Źródło: Czas na realizację projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – ruszył Program NCBR pk. PERUN – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.