Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Cyfrowa transformacja biznesu nabiera tempa. Już za miesiąc startuje kolejny program wsparcia innowacji cyfrowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) właśnie ogłosiła start naboru wniosków do kolejnego konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Już za miesiąc instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które mają umowę grantową z Komisją Europejską na pełnienie roli EDIH będą mogły zwrócić się o dofinansowanie na wdrażanie najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej MSP. Na „Współfinansowanie działań EDIH” przewidziano w tym roku blisko ćwierć miliarda złotych.

28 marca startuje nabór do drugiego już konkursu organizowanego przez PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – „Współfinansowanie działań EDIH”. EDIH (akronim od angielskiego hasła „European Digital Innovation Hubs”), czyli Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych, to punkty kompleksowej obsługi, które wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, a tym samym przyczyniają się do cyfrowej transformacji gospodarki, stymulują zachowania przedsiębiorców i motywują ich do podnoszenia kompetencji. Klientami EDIH, poza firmami z sektora MŚP, mogą być również jednostki samorządu terytorialnego, dla których usługi mają być współfinansowane z Programu FERC.

Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP poprzez transformację cyfrową. To właśnie małe i średnie firmy cechują się szczególnym zapotrzebowaniem w zakresie podniesienia poziomu absorpcji najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Na zgłaszane projekty można pozyskać 100% dofinansowania. O wsparcie wnioskować mogą instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które po krajowej prekwalifikacji prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, aplikowały i uzyskały grant KE w konkursie europejskim z Programu Europa Cyfrowa.

Finansowaniem objęte mogą zostać działania oferowane przez EDIH takie jak: weryfikacja zdolności cyfryzacyjnej firmy i jej zapotrzebowania na technologie w tym zakresie, stworzenie planu transformacji cyfrowej, podnoszenie kompetencji i zapewnienie dostępu do aktualnej wiedzy specjalistycznej, a także stworzenie warunków do testowania rozwiązań lub eksperymentowania z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez firmę produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych w oparciu o rozwiązania cyfrowe.

Łączna kwota wsparcia przewidziana w ramach „Współfinansowania działań EDIH” na 2023 rok to 245 mln zł. Wnioski będzie można składać od 28 marca do 20 kwietnia 2023 roku.

– Konkurs „Współfinansowanie działań EDIH” ma na celu przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej małych i średnich firm za pośrednictwem Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych, czyli podmiotów szczególnie wspieranych przez Unię Europejską. Jego idea zazębia się z Programem Europa Cyfrowa (czyli Digital Europe Programme), którego realizację przewidziano na lata 2021-2027. Zakłada on wyłonienie w Polsce od 8 do 16 EDIH-ów, rozbudowę ich potencjału kadrowego oraz dwie edycje trzyletniego wspierania ich działalności w modelu montażu finansowego głównie z grantu KE i funduszy strukturalnych współfinansowanych z Programów FENG i FERC. EDIH’y odegrają w najbliższych latach szczególną rolę, jeśli chodzi o edukację i nagłaśnianie korzyści płynących z wdrażania nowoczesnych technologii w oparciu o rozwiązania cyfrowe w polskich firmach – powiedział Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach Programu Europa Cyfrowa, Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wyłaniane są w trzech etapach: najpierw na etapie preselekcji na poziomie krajowym, a następnie na poziomie europejskim. Finalny wybór na zapewnienie EDIH środków na realizację zadań odbywa się na podstawie krajowych konkursów, w tym organizowanego przez PARP na współfinansowanie z FENG.

– Zachęcam przedstawicieli placówek wspierających cyfrową transformację biznesu, które uzyskały grant KE na pełnienie roli EDIH, do zapoznania się ze szczegółami naboru „Współfinansowanie działań EDIH”. Budżet konkursu, czyli blisko ćwierć miliarda złotych, dowodzi, jak kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki jest wspieranie innowacji cyfrowych w firmach. Wszystkie informacje dotyczące programu znaleźć można na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, której pracownicy służą także wiedzą i pomocą w zakresie formalności związanych z wypełnianiem wniosków – zaznacza Dariusz Budrowski, Prezes  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

O programie FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program o łącznym budżecie wynoszącym blisko 8 mld euro. Inicjatywa oferuje przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, m.in. w obszarach działalności badawczo-rozwojowej (B+R), automatyzacji i robotyzacji czy umiędzynarodowienia firmy.

Oferta Programu skierowana jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych, średnich, jak i małych), sektora nauki (tj. uczelni wyższych, instytutów PAN oraz badawczo-rozwojowych), konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi), jak również instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucji finansowych. W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych oraz gwarancyjnych) oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. W ramach programu FENG na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

Harmonogram naborów oraz szczegółowe informacje o planowanych konkursach w 2023 r. można znaleźć na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

 

Źródło: Cyfrowa transformacja biznesu nabiera tempa. Już za miesiąc startuje kolejny program wsparcia innowacji cyfrowych – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Wydarzenie zostało zakończone.