Wybitni przedstawiciele nauki odebrali medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

Wiceminister Wojciech Murdzek wręczył medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenia są przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

– To jest gigantyczna praca. Praca, która została zauważona i doceniona – mówił wiceminister Wojciech Murdzek podczas wręczenia medali „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.

Sekretarz Stanu w MEiN podziękował wyróżnionym za zaangażowanie i wysiłek wkładany w rozwijanie reprezentowanych przez nich dziedzin nauki.

– Bardzo serdecznie dziękuje. To jest słowo, które za chwile znajdzie odzwierciedlenie, ale to ludzkie dziękuje jest tą podstawą. Jednocześnie w tym zawiera się takie ukryte słowo zachęty do kontynuowania pracy i zaangażowania – dodał wiceminister.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda) posiada trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Umożliwia to uhonorowanie kandydata do odznaczenia odpowiednio do jego zasług lub osiągnięć. Może być on przyznany m.in. osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, w tym także nieposiadającym obywatelstwa polskiego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym, stowarzyszeniom. Medal może być nadany także pośmiertnie.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” nadaje minister Edukacji i Nauki z własnej inicjatywy lub na wniosek m.in.:

 • innego ministra kierującego działem administracji rządowej,
 • kierownika urzędu centralnego,
 • wojewody,
 • organu jednostki samorządu terytorialnego,
 • przewodniczącego KPN,
 • władz statutowych instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców,
 • ambasadora, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyróżnieni medalami

Za szczególne za zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Złotym Medalem Sapientia et Veritas odznaczeni zostali:

 • dr Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
 • dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, prof. ucz., Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
 • Politechnika Warszawska.

Srebrnymi Medalami Sapientia et Veritas odznaczeni zostali:

 • dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski,
 • dr hab. med. Adam Kobayashi, Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • prof. dr hab. Marek Wojciech Kornat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszka Pawlak, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA,
 • dr hab. Karol Polejowski, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
 • prof. dr. hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański, Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wiceminister Wojciech Murdzek wręczył też czterem osobom Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania. Medale KEN otrzymali:

 • dr Robert Derewenda, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie,
 • Maria Dorota Pieńkowska,
 • Tomasz Radziwonowicz,
 • Rafał Surdacki.

Dyplomem Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej został nagrodzony Artur Tomasz Czapliński.

 

Źródło: Wybitni przedstawiciele nauki odebrali medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)