Wspieramy polską naukę

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest rządową agencją wykonawczą. Oferowane przez Centrum wsparcie finansowe jest skierowane przede wszystkim do krajowych przedsiębiorców oraz środowisk naukowych. Nasze działania zmniejszają ryzyko biznesowe i naukowe towarzyszące opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów – kierujemy nasze działania w stronę przełomowych innowacji. Jednocześnie Centrum jest instytucją, która poprzez swoje działania zachęca przedsiębiorców, zarówno tych doświadczonych, jak i dopiero rozpoczynających działalność, do podjęcia prac nad innowacjami oraz współpracy z naukowcami.

W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju innowacje technologiczne oraz społeczne rzeczywiście znajdują się w centrum. W związku z przeprowadzaną zmianą ustawową, NCBR z powrotem wraca pod  nadzór Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Centrum prowadzimy prace nad dodatkową ofertą dla „świata nauki” poza dotychczasowym, już szerokim wsparciem.

NCBR jako partner wspierający świat nauki i biznesu

Wspieramy polskich przedsiębiorców z różnych branż, niezależnie od wielkości danego podmiotu. Programy w naszej ofercie mają na celu wzmocnienie współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Wspieramy jednostki naukowe we wprowadzaniu na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług. Można łatwo dowieść  tezy, że Centrum specjalizuje się w zbliżaniu świata nauki i świata biznesu, a mając już bogate doświadczenie i wiedzę w tym zakresie, zamierza tę działalność rozszerzyć w oparciu o realne potrzeby gospodarce i społeczne kraju. Współpraca naukowców z przedsiębiorcami przy realizacji projektów B+R, związanych z konkretnymi problemami praktycznymi, stwarza unikatową możliwość przełamania barier wynikających ze zróżnicowanych potrzeb tych środowisk.

Przyszłość dzieje się u nas!

W ofercie programowej posiadamy  konkursy finansowane z różnych źródeł. Przede wszystkim są to środki pochodzące z Funduszy Europejskich. W perspektywie finansowania na lata 2021-2027 NCBR pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla niezwykle ważnego z punktu widzenia rozwoju gospodarki programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) Finansujemy działania także ze środków krajowych oraz w ramach konkursów międzynarodowych. Każdego roku przekazujemy naszym beneficjentom – przedsiębiorcom i uczelniom, na realizację projektów średnio pięć miliardów złotych. Dążymy do tego, by służyć wsparciem jako  kluczowy ośrodek wiedzy i kompetencji.

Program FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów, realizowanych z powodzeniem w NCBR – Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014–2020. Głównymi założeniami FENG jest kompleksowe wsparcie skomplikowanego procesu B+R+I w  przedsiębiorstwach na każdym etapie oraz stymulowanie współpracy nauki z biznesem.

FENG wspiera realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje naukowe, oraz konsorcja przedsiębiorstw a także instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.

Obecnie trwa nabór w konkursie pn. „Ścieżka SMART– Projekty realizowane w konsorcjach”, w którym organizacje badawcze, najczęściej jednostki naukowe, mogą uczestniczyć jako konsorcjant. Zachęcamy do składania wniosków!

Poza FENG, NCBR pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu Fundusze Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERS). FERS jest ukierunkowany m. in. na podnoszenie kompetencji i jakości kształcenia studentów i osób dorosłych oraz rozwój uczelni. Ponadto NCBR wspiera szereg innych programów – krajowych i międzynarodowych – wspierających innowacje w nauce i biznesie.

NCBR pracuje intensywnie, przygotowując się na nowe wyzwania związane z planowanym coraz większym wsparciem nauki polskiej. Portfel programów Centrum dla nauki polskiej zawiera kilkanaście pozycji i wkrótce ulegnie zwiększeniu.

Źródło: Wspieramy polską naukę – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)