„Uczelnie otwarte na innowacje”. Podsumowanie programu Inkubator Innowacyjności 4.0

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle, po lewej stronie znajduje się logo Uniwersytetu Gdańskiego

Konferencja podsumowująca program Inkubator Innowacyjności 4.0, realizowany przez konsorcjum – GUMed, lidera projektu oraz partnerów: Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Innowacji Medycznych – spółki celowej GUMed. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne wynalazki opracowane przez uczelnie w ramach projektu.

Projektem „Inkubator Innowacyjności 4.0” w UG kieruje Katarzyna Gronowska, Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG. Jego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie transferu, wdrożenia i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości technologicznej (wg. skali TRL) rozwiązań wytypowanych w ramach prac przedwdrożeniowych. Realizacja programu ma przyczynić się również do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem.

Głównym elementem projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, przy czym koszt jednej pracy nie przekroczy 100 tys. zł. Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Środki, w ramach projektu, zostały zainwestowane w prace przedwdrożeniowe zespołów naukowych z dziedzin biotechnologii, chemii, technologii kwantowych.

Podczas konferencji „Uczelnie otwarte na innowacje” o projektach opowiedzą naukowcy:

  • Kierownik projektu, dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, „System do generacji symetrycznego klucza kryptograficznego lub liczb losowych przy niskoefektywnych detektorach fotonów”.
  • Kierownik projektu, dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG, (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed)  – „Optymalizacja powiększania skali wytwarzania metabolitów wtórnych o aktywnościach przeciwdrobnoustrojowych w bioreaktorach zalewowych Plantform przez rośliny z gatunku Drosera gigantea do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym”.
  • dr Natalia Kaczyńska, UG, (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) „Wykrywanie obecności bakterii pektynolitycznych z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorumPectobacterium atrosepticum oraz z rodzaju Dickeya spp. w materiale roślinnym metodą multiplex PCR – integracja z systemem ISO 14001:2015” – Kierownik projektu – prof. dr hab. Ewa Łojkowska.
  • dr inż. Wojciech Śledź, UG, (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), „Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp.: Rozszerzenie zakresu akredytacji laboratorium badawczo-wdrożeniowego MWB UG o analizy mikrobiologiczne wody zgodne z ISO 6222:2004, 7899 – 2:2000 oraz 9308 -1:2014”.
  • dr Paweł Mazierski, UG, (Wydział Chemii), ”Innowacyjne materiały funkcjonalne do separacji CO 2 ”, kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Adrianna Zaleska-Medynska.
  • dr hab. Ewelina Król, prof. UG, (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed)  zaprezentuje 2 projekty: ”Opracowanie wydajnej metody oczyszczania rekombinowanych cząstek wirusopodobnych wirusa kleszczowego zapalenia mózgu stanowiących potencjalny antygen szczepionkowy do zapobiegania zakażeniom wirusem kleszczowego zapalenia mózgu” oraz „Rekombinowane cząstki wirusopodobne wirusa kleszczowego zapalenia mózgu oraz ich zastosowanie jako antygen szczepionkowy do zapobiegania zakażeniom wirusem kleszczowego zapalenia mózgu”.

Podczas wydarzenia Goście – Aleksander Kłósek, You NickMint, opowie o tym,  jak przygotować projekt do prezentacji inwestorom. Z kolei Hubert Życiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Zdrowia, wygłosi wykład pt. „Perspektywy transformacji cyfrowej ochrony zdrowia”. Dla chętnych przewidziano także zwiedzanie nowo otwartej wystawy czasowej w Muzeum GUMed – „Technologie przyszłości vs technologie z przeszłości – nowe spojrzenie na rozwój innowacji”.

Spotkanie odbędzie się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w budynku Atheneum Gedanense Novum GUMed (Audito­rium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza) Gdańsk, al. Zwy­cięstwa 41/42.

Do wydarzenia będzie można dołączyć na platformie ZOOM: Link do wydarzenia.

 

Źródło: „Uczelnie otwarte na innowacje”. Podsumowanie programu Inkubator Innowacyjności 4.0 | Aktualności – Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)