Studia podyplomowe SGH pod patronatem Rzecznika MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców objął patronatem studia podyplomowe „Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MŚP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej”. Trwa rekrutacja!

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa kluczową rolę w mikro- i makroekonomicznym wymiarze zarówno krajowej gospodarki, jak i gospodarek krajów UE. Z uwagi na udział w tworzeniu PKB, kreowanie nowych miejsc pracy i ograniczanie poziomu bezrobocia należy on do strategicznych sektorów polskiej gospodarki. Ogromne znaczenie tych przedsiębiorstw dla sprawności i rozwoju gospodarki to jedna strona medalu. Nie można jednak pomijać faktu, że te najczęściej drobne organizmy w chwili powstania napotykają na wiele barier, z którymi nie zawsze są w stanie sobie poradzić. Przedsiębiorstwa sektora MŚP jednocześnie należą do najmniej odpornych na kryzysy gospodarcze. Ze względu na swoją specyfikę podmioty te są mało transparentne, co utrudnia identyfikację ryzyka współpracy z nimi oraz opóźnia rozpoznanie symptomów ich bankructwa. Umiejętność prawidłowej oceny sytuacji finansowej i potencjału przedsiębiorstwa oraz wychwytywania sygnałów ostrzegawczych jest podstawą efektywnej i bezpiecznej współpracy z nim.

Rzecznik MŚP, ustanowiony do ochrony praw przedsiębiorców MŚP – w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju i uczciwej konkurencji – przyjął od SGH ofertę współpracy i objęcia patronatem studiów podyplomowych o kierunku ,,Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MŚP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej”. W liście intencyjnym rzecznik Adam Abramowicz wyraził przekonanie, że misja edukacyjna, dedykowana przez tak renomowaną uczelnię jak SGH szerokiemu gronu specjalistów, zawodowo odpowiedzialnych za jakość i efekty współpracy z sektorem MŚP – do pracowników instytucji finansowych, podatkowych i ubezpieczeniowych, dysponentów środków pomocowych, urzędników samorządowych i państwowych – przede wszystkim podniesie umiejętności słuchaczy w zakresie trafnej oceny kondycji finansowej firm, a także identyfikacji i zabezpieczenia ryzyk związanych z funkcjonowaniem sektora MŚP, którego specyfiką jest niska odporność na kryzysy gospodarcze oraz labilność prawa. Koreluje to z nadrzędnym przesłaniem Konstytucji biznesu, służąc budowie zaufania przedsiębiorców do instytucji publicznych zgodnie z zasadą poszanowania dobrych praktyk oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Współpraca obu podmiotów oznacza m.in. wygłoszenie wykładu inauguracyjnego dla uczestników studiów, prowadzenie zajęć praktycznych przez pracowników Biura Rzecznika MŚP oraz ufundowanie nagrody za najlepszą pracę dyplomową w ramach poszczególnych edycji studiów.

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu identyfikacji i zabezpieczenia ryzyk związanych z funkcjonowaniem MŚP, w tym w szczególności w obszarze finansów, podatków i rachunkowości. Najważniejszymi atutami studiów są:

  • program: wyselekcjonowano kluczowe dla bezpieczeństwa funkcjonowania MŚP tematy związane z finansami, podatkami i rachunkowością;
  • forma zajęć: wykłady, warsztaty, studia przypadku, dyskusje, prezentacje rzeczywistych przykładów;
  • kadra wykładowa: pracownicy SGH, pracownicy Biura Rzecznika MŚP, doradcy podatkowi, właściciele kancelarii rachunkowych, pracownicy Ministerstwa Finansów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferowane przez SGH studia są wyróżniającą się ofertą na rynku edukacyjnym w Polsce. Łączą w sobie wiele cech pozwalających na uzyskanie przez naszych słuchaczy i absolwentów korzyści takich jak m.in.:

  • wiedza dotycząca identyfikacji i zabezpieczania ryzyka w obszarze MŚP,
  • wiedza dotycząca zarządzania finansami MŚP,
  • wiedza dotycząca procesów restrukturyzacji i windykacji w MŚP,
  • umiejęntość samodzielnej oceny wiarygodności współpracy gospodarczej z podmiotami sektora MŚP,
  • umiejętność wykorzystania informacji pochodzących z ewidencji podatkowych w procesie decyzyjnym z zakresu współpracy biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: wycena firmy, ocena wypłacalności, wiarygodności kredytowej oraz zdolności podmiotu z sektora MŚP do wywiązania się z udzielonych gwarancji i poręczeń.

https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/bezpieczenstwo-wspolpracy-z-sektorem-msp-w-dobie-kryzysu-i-koniunktury-gospodarczej/Strony/default.aspx