SGH ze wsparciem dla rozwoju badań w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości

Grafika zawiera logotyp Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ciemny napis na białym tle

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała blisko 11,4 mln złotych na realizację projektu „Rozwój potencjału badawczego SGH dla trwałego wzrostu oraz odpornych i inkluzywnych społeczeństw” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) przeznaczonego dla Mazowsza.

Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027, a jego celem jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych przez zespoły badawcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie priorytetowych obszarów określonych w Polityce naukowej SGH. Mają one skutkować zwiększeniem roli prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym oraz pogłębieniem ich wpływu na funkcjonowanie regionalnego, krajowego i międzynarodowego otoczenia społeczno-gospodarczego. Projekt w szerszy kontekst rozwoju innowacyjności wynikający z „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku”.

W ciągu pierwszych trzech lat projektu w SGH realizowanych będzie sześć zadań. Pierwsze z nich to wspieranie realizacji badań naukowych przez uczelniany zalążkowy fundusz grantowy. Finansowane z niego będą granty badawcze dla zespołów realizujących projekty z udziałem przedstawicieli zagranicznych partnerów SGH, a także granty dla młodych naukowców oraz „granty”  ukierunkowane na pozyskanie projektów międzynarodowych, w tym prestiżowych grantów finansowanych z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych  (European Research Council). Wnioski o przyznanie finansowania dla zespołów badawczych i na uruchomienie grantów będą recenzowane także przez zewnętrznych, w tym międzynarodowych recenzentów, a oczekiwanym efektem projektów są publikacje w międzynarodowych czasopismach oraz wnioski grantowe. Pierwszy konkurs grantowy odbędzie się w wiosną 2024.

Zadanie drugie  będzie wspierać organizację międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych w celu zwiększenia współpracy z zagranicą. Planowane jest zorganizowanie czterech  konferencji z udziałem badaczy z zagranicy., a także warsztatów i spotkań roboczych służących nawiązywaniu międzynarodowej współpracy badawczej.

Kolejną aktywnością ma być wspieranie mobilności naukowej i zdobywanie wiedzy kluczowej dla prowadzenia zaawansowanych badań w renomowanych uczelniach zagranicznych, rozwój kontaktów międzynarodowych oraz wzmocnienie skuteczności w aplikowaniu o międzynarodowe granty. Przewidziane są wyjazdy krótkookresowe, wyjazdy na szkolenia i spotkania brokerskie oraz uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych. Zadanie to wspiera rozwój partnerstw naukowych z zagranicznymi uczelniami, służąc umacnianiu pozycji  SGH w sieciach badawczych, w tym w konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych CIVICA. W ramach tego zadania planowane jest również budowanie systemu wsparcia realizacji projektów badawczych w oparciu o najlepsze praktyki międzynarodowe.

Celem zadania czwartego jest wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi ukierunkowanymi na podniesienie jakości kształcenia poprzez ewaluację dotychczasowych oraz opracowanie i przetestowanie nowych materiałów dydaktycznych powstałych w oparciu o wyniki prowadzonych prac badawczych.

W zadaniu piątym zaplanowane jest  upowszechnianie wyników badań prowadzonych w SGH z uwzględnieniem wymiaru międzynarodowego. W mediach społecznościowych będzie prowadzona kampania promująca czasopisma, podejmowane będą działania na rzecz wspierania umiędzynarodowienia czasopism wydawanych w SGH, w tym działania na rzecz indeksacji czasopism w międzynarodowych bazach (WoS, SCOPUS), i  promowanie czasopism na konferencjach międzynarodowych oraz współpraca z uznanymi ekspertami. Warto dodać w tym kontekście, że badacze mogący pochwalić się ponadprzeciętnymi  osiągnięciami naukowymi otrzymają dodatkowe stypendia rektorskie.

W ramach zadania szóstego organizowane będą też szkolenia związane z prowadzeniem badań naukowych, pozyskiwaniem środków na badania, publikowanie w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych. Kolejnym wsparciem będzie większe dofinansowanie wydania i korekty językowej publikacji naukowych.

W ostatnim roku planujemy podsumowanie zebranych doświadczeń w realizacji grantów: opracowanie przewodnika dla przygotowujących i realizujących projekty grantowe oraz mapy drogowe procesów związanych z ich prowadzeniem.

Beneficjenci projektu będą mieli możliwość uzyskania wsparcia na konsolidację zespołów, a także na utrzymanie ścieżki rozwoju naukowców. Zorganizowana będzie konferencja naukowa podsumowująca cały projekt. Efekty szkoleń będą utrwalane m.in. z wykorzystaniem repozytorium materiałów dydaktycznych, gdzie znajdą swe miejsce materiały pokazujące zasięg upowszechnienia badań i listę kompetencji do zdobycia w ramach szkoleń.

Więcej o projekcie na stronie.

Źródło: SGH ze wsparciem dla rozwoju badań w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości | Gazeta SGH