Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/23 – aktualizacja dokumentacji konkursowej

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Informujemy, że w dokumentacji dla naboru FENG.01.01-IP.01-002/23 zamieściliśmy zaktualizowany wzór Modelu finansowego oraz Instrukcję jego wypełniania. Zmienione dokumenty obowiązują od 18 kwietnia br.

Zestawienie zmian w Modelu finansowym:

  1. poprawiono błąd w arkuszach “Środki trwałe” oraz “Rozliczenie dotacji”, który powodował, że w określonych przypadkach następowało nieprawidłowe rozterminowanie dotacji oraz nieprawidłowe ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym w przypadku podmiotów stosujących rok obrotowy inny niż kalendarzowy;
  2. poprawiono błąd w arkuszu “Środki trwałe”, który powodował, że w przypadku braku danych śródrocznych nie przenosiły się wartości środków trwałych w budowie oraz zaliczek na WNiP oraz zaliczek na środki trwałe w budowie do pierwszego roku prognozy;
  3. poprawiono błąd w arkuszu “Ocena kondycji finansowej” powodujący nieprawidłowe obliczenie salda rachunku przepływów pieniężnych w najstarszym roku historycznym w przypadku ujemnych kapitałów własnych;
  4. poprawiono błąd w arkuszu “Ocena kondycji finansowej” powodujący nieprawidłowe obliczenie salda rachunku przepływów pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych pasywów w przypadku dofinansowania do zakupu gruntów przy zerowej stawce amortyzacji.

Zestawienie zmian w Instrukcji wypełniania Modelu finansowego (dodane fragmenty zaznaczono kolorem niebieskim):

  1. W części „Informacje ogólne”:

W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada sprawozdanie finansowe za zakończony rok obrotowy, a nie sporządził jeszcze sprawozdań za I kwartał kolejnego roku obrotowego można komórkę C14 („Data ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego”) pozostawić pustą (niewypełnioną). W takim przypadku nie należy wypełniać również danych w kolumnie F w arkuszu „Sprawozdania finansowe”.

  1. W części „Środki trwałe”:

– w części dotyczącej działalności związanej z projektem:

d) w przypadku, gdy dofinansowaniu podlega amortyzacja od zakupionych aktywów, należy wypełnić odpowiedni wiersz w kolejnej tabeli. Arkusz automatycznie oblicza wielkość amortyzacji, umorzenia i wartości księgowej netto planowanych w inwestycji aktywów, a także dofinansowania do amortyzacji w okresie realizacji projektu.

UWAGA: w przypadku gdy dofinansowaniu podlega amortyzacja od zakupionych aktywów nie należy danej pozycji (środka trwałego) rozpisywać w dwóch wierszach na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną. Model oblicza dofinansowanie do amortyzacji jedynie we wskazanym okresie (realizacji projektu).

–  w Uwagach:

(…)

3) w przypadku zakupu gruntów, które stanowią koszt kwalifikowany, dofinansowanie ujmowane jest kasowo w roku zakupu gruntów, pod warunkiem, że w arkuszu „Założenia” stawka amortyzacji gruntów wynosi 0% lub pole to jest puste. Wpisanie stawki amortyzacji >0% spowoduje rozliczenie dofinansowania do zakupu gruntów proporcjonalnie do okresu amortyzacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

 

Źródło: Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/23 – aktualizacja dokumentacji konkursowej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)