„Polityka Naukowa Państwa” – OPI rozpoczyna badanie

Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

Zespół Laboratorium Analiz Statystycznych OPI realizuje badanie dotyczące dokumentu „Polityka Naukowa Państwa”. Badanie jest realizowane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Celem projektu jest analiza aktualności szans, wyzwań i priorytetów zidentyfikowanych w dokumencie.

„Polityka Naukowa Państwa” to dokument strategiczny, który wskazuje priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki (SWiN) wobec najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed polską gospodarką i społeczeństwem. Celem, jaki jej przyświeca, jest poprawa jakości życia i budowa przewagi konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej, czemu służyć ma stworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia. Priorytety określone w dokumencie mają również oddziaływać na rozwój współpracy międzynarodowej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. „Polityka Naukowa Państwa” wyznacza kierunki prowadzenia badań naukowych i kształcenia na poziomie wyższym, które powinny być odpowiedzią na zidentyfikowane w niej wyzwania rozwojowe.

W związku ze zmianami obserwowanymi zarówno wewnątrz sektora nauki i szkolnictwa wyższego, jak i poza nim oraz pojawiającymi się nowymi szansami i wyzwaniami, konieczny jest ciągły monitoring wyznaczonych w dokumencie priorytetów oraz dopasowanie ich do zmieniających się warunków.

Na pierwszym etapie projektu zrealizowano badanie ankietowe wśród podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Badanie pozwoliło m.in. zweryfikować, na ile priorytety wskazane w „Polityce Naukowej Państwa” są zgodne z zapisami dokumentów strategicznych podmiotów SWiN, a także ocenić, jak ważne będą one w kolejnych latach.

Kolejne etapy projektu to warsztaty z ekspertami oraz badanie metodą delficką. Warsztaty poświęcone będą trzem obszarom: doskonałości naukowej i jakości badań naukowych, kadrom systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz mobilności akademickiej, a także kształceniu studentów i doktorantów. W ich ramach poruszone zostaną kwestie trendów, szans i wyzwań, które mogą wpływać na rozwój sektora szkolnictwa wyższego i nauki w kolejnych latach. Eksperci będą pracować między innymi nad aktualizacją wskazanych w dokumencie priorytetów. Z kolei metoda delficka zostanie wykorzystana, aby ocenić, na ile zidentyfikowane w „Polityce Naukowej Państwa” kierunki badań pozostaną istotne w kontekście wyzwań współczesności w kolejnych latach. W realizacji warsztatów oraz badania metodą delficką zespół OPI wspierać będzie firma Quality Watch.

 

Źródło: „Polityka Naukowa Państwa” – OPI rozpoczyna badanie – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy