Otwarte konsultacje PCTE

Jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy jest przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie polityki cyfryzacji obszaru edukacji. Uchwała mająca charakter dokumentu programowego i strategicznego o nazwie Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji, będzie stanowiła podstawy zmian w systemie edukacji i realizacji inwestycji w nowe technologie oraz określała kierunki cyfryzacji systemu edukacji w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Grafika z tekstem: Otwarte konsultacje - Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji

Dokument ten stanowić będzie podstawę działań interesariuszy i wszystkich aktorów sceny edukacji. Określi także narzędzia umożliwiające osiągnięcie w pełni cyfrowego systemu edukacji, dostosowanego do współczesnych wyzwań środowiska przedszkolnego i edukacji ogólnej. Polityka musi zawierać ponadto plan wdrożenia, środki oceny i monitorowania. Wszystkie elementy dokumentu zostaną opracowane przy zastosowaniu podejścia partycypacyjnego.

W zgodzie z tymi założeniami zapraszamy Państwa do udziału w tworzeniu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji.

Wypełnienie ankiety udostępnionej pod tym linkiem: https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=485473&newtest=Y&lang=pl, pozwoli ukonkretnić prace nad PCTE i uwzględnić cyfrowe oczekiwania i potrzeby środowiska edukacyjnego oraz pomóc rzetelnie określić kierunki zmian w edukacji, które nie tylko pozwolą dotrzymać kroku innym krajom Europy, ale również sprawią, że Polska się ważnym partnerem w zakresie edukacji cyfrowej na scenie międzynarodowej.

W ankiecie wyróżniono dziesięć najistotniejszych zagadnień, które należy rozważyć na początku drogi do przygotowania niezwykle ważnej zmiany, jaką jest cyfrowa transformacji szkoły. Nazwane one zostały Dekalogiem cyfrowej edukacji.

Dekalog cyfrowej transformacji edukacji

  1. Ewaluacja stanu edukacji cyfrowej
  2. Rewizja obowiązującej podstawy programowej
  3. Wpływ nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji na szkołę
  4. Metody kształcenia, dydaktyka informatyki, dydaktyka cyfrowa
  5. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
  6. Wyposażenie uczniów, nauczycieli i szkół
  7. Kształcenie cyfrowych specjalistów
  8. Cyfrowe bezpieczeństwo
  9. Zmiana organizacji pracy szkoły
  10. Koordynacja realizacji nakreślonych celów

W poniższej ankiecie każdemu zagadnieniu dekalogu towarzyszą dwa stwierdzenia. Prosimy o wyrażenie swojej opinii o nich przez zaznaczenie jednej z odpowiedzi: zgadzam się, zgadzam się częściowo, nie zgadzam się oraz przekazanie krótkiego uzasadnienia każdego wyboru. Jeśli będą Państwo uważali, że ważne zagadnienia nie zostały wyczerpane, prosimy o wskazanie swoich propozycji na końcu ankiety.

Opracowany wspólnie z Państwem projekt dokumentu, będzie następnie procedowany w ramach procesu legislacyjnego.

Źródło: Otwarte konsultacje PCTE – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)