Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Nauki ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Nowy wykaz

Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) 29 czerwca 2023 r. Tym samym usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra Edukacji i Nauki w 2023 r.
Głównym celem publikacji nowego wykazu na początku 2024 r. jest zapewnienie, że zmiana nie przyniesie negatywnych skutków dla naukowców, którzy w 2023 r. opublikowali artykuły w czasopismach znajdujących się w wykazie sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki w roku 2023. Istotną rzeczą jest także zakończenie ręcznej modyfikacji zawartości wykazu i oparcie go na stanowisku ekspertów.

W celu ujęcia aktualnych wartości wskaźników bibliograficznych czasopism naukowych, które od 2019 r. uległy zmianie, Minister Nauki podjął decyzję o konieczności przygotowania w 2024 r. wykazu od podstaw. Opracuje go zespół ekspertów pochodzących ze środowiska naukowego i reprezentujących poszczególne dyscypliny naukowe. Powołane zespoły dokonają oceny czasopism na podstawie wartości wybranych wskaźników wpływu. Następnie KEN, w oparciu o przekazane przez zespoły listy czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, sporządzi projekt nowego wykazu czasopism.

Cel wykazu

Wykaz czasopism naukowych jest przygotowany na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Z wykorzystaniem wykazu dokonywana jest ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Punkty w wykazie wynikają z zasad zawartych w aktach prawnych.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. (Dz.U. 2020 poz. 349);

Ustalanie liczby punktów w wykazie

Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe ustala się zgodnie z ostatnimi wykazami: czasopism i wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa. Jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz, liczba punktów jest ustalana zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich.

Oznacza to, że na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej dla osiągnięć naukowych opublikowanych w roku 2023 właściwy będzie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r., ze zmianami i sprostowaniem z 3 listopada 2023 r.

Materiały

Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Źródło: Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)