Nowe wyzwanie badawcze w VII konkursie programu INFOSTRATEG. Nabór wniosków NCBR rozpocznie 14 lipca

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, biały napis na niebieskim tle

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje innowacyjnych projektów, które rozwiążą zgłoszony przez Główny Urząd Miar problem badawczy. Mowa o „wyznaczaniu granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości”. Pozwoli to na opracowanie bazującego na metrologii aplikacyjnej oraz sztucznej inteligencji narzędzia, umożliwiającego analizę kształtu elementów składowych obiektów zamkniętych, których nie da się zmierzyć metodami tradycyjnymi. Zastosowanie praktyczne znajdzie ono chociażby w medycynie, w leczeniu pacjentów dotkniętych nowotworami.

Głównymi funkcjonalnościami projektowanego rozwiązania mają być predykcja objętości komór jonizacyjnych oraz zawartości puszek aerozolowych, umożliwiona za pośrednictwem dedykowanej platformy w formie aplikacji internetowej. Rozwiązanie musi spełnić określone wymogi co do dokładności predykcji, zweryfikowane na wyselekcjonowanym zbiorze danych.

– Korzyściami z opracowania rozwiązania technologicznego w konkursie będą w praktyce poprawa dokładności i zmniejszenie niepewności pomiarowej w takich obszarach jak wyznaczanie objętości wzorców pierwotnych czy wzorcowanie dawkomierzy wykorzystywanych w radioterapii – tłumaczy dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Przełoży się to na poprawę leczenia pacjentów onkologicznych z wykorzystaniem radioterapii. Metoda ta usprawni terapię i umożliwi analizę nieprawidłowości w obrazowaniu medycznym.

Samodzielnie lub w konsorcjum

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w VII konkursie INFOSTRATEG będzie trwał od 14 lipca do 15 września 2023 r. Do konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy indywidualni (jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie), jak również konsorcja składające się maksimum z trzech podmiotów (wyłącznie jednostek naukowych, przedsiębiorstw lub jednostek naukowych i przedsiębiorstw). Budżet całego konkursu to 11,7 mln zł.

NCBR udzieli dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe lub prace przedwdrożeniowe, przy czym realizacja eksperymentalnych prac rozwojowych jest obowiązkowa.

Każdy zgłoszony projekt musi być podzielony na 3 fazy realizacji. Maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego projektu to 5,9 mln zł (1,9 mln w fazie I, oraz po 2 mln zł w fazie II i III). Okres realizacji projektów to 36 miesięcy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest pozytywna ocena w toku oceny wstępnej i merytorycznej zgłoszonego projektu.

Konkurs jest przygotowany pod konkretną, zgłoszoną potrzebę. Dlatego wyniki pomyślnie zrealizowanego projektu zostaną zastosowane w praktyce przez Główny Urząd Miar w terminie trzech lat od zakończenia realizacji projektu. Możliwe jest również wdrożenie rozwiązania przez beneficjenta w innym celu (przykładowo do wytworzenia nowych komponentów) lub wykorzystanie poszczególnych elementów projektu.

Program na rzecz rozwoju polskich rozwiązań AI

Program INFOSTRATEG jest realizowany, aby wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Celami szczegółowymi programu są: utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań; rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji; znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych; zastosowanie sieci neuronowych w robotyce i automatyzacji; stworzenie narzędzi opartych o technologię blockchain przyspieszających rozwój gospodarki cyfrowej oraz stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.