NCBR ogłosiło 1. konkurs na współpracę badawczą Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) o tematyce energii jądrowej

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, biały napis na niebieskim tle

Tematyka technologii energetycznych, w szczególności energii jądrowej jest bardzo ważnym tematem zarówno w Polsce jak i na świecie, nie tylko ze względów energetycznych, lecz również ekonomicznych i ekologicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) bazując na podpisanym 28 października 2022 roku porozumieniu o współpracy dwustronnej, ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 930 000 euro.

Energetyka jądrowa w trosce o człowieka i środowisko

Rozpoczęcie współpracy z agencją rządową KETEP w obszarze technologii energetycznych w październiku 2022 roku było przełomową datą w działalności NCBR, ponieważ podpisanie porozumienia o współpracy bilateralnej zapoczątkowało rozmowy w obszarze, który jest znaczący zarówno dla Polski, jak i Korei Południowej. Jest to kolejny krok w stronę rozwoju i wspierania innowacyjności w Polsce w obszarze zaawansowanych technologii energetycznych. Oczekuje się, że długoterminowe inwestycje jądrowe w kraju pozwolą m.in. na ustabilizowanie cen rynkowych oraz zahamowanie wzrostu galopujących kosztów energii.

Poza aspektami ekonomicznymi, elektrownie jądrowe to również korzyści płynące z troski o środowisko. Warto zwrócić uwagę, że elektrownia jądrowa nie emituje zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji, nie generuje także dodatkowego dużego natężenia ruchu kolejowego czy kołowego, jak to ma miejsce przy elektrowniach węglowych, do których dostarczane jest paliwo kopalne. W znacznie mniejszym stopniu ingeruje także w lokalny krajobraz i będzie sprzyjać spadkowi zanieczyszczenia powietrza. Bowiem elektrownie jądrowe nie powodują emisji zanieczyszczeń powietrza związanych ze spalaniem węgla, m.in. SO2, NOx, pyłów i metali ciężkich. Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych elementów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym również Polski. Wieloletnie prace Unii Europejskiej pokazały już, że elektrownie jądrowe okazują się najbardziej przyjaznym dla człowieka i środowiska źródłem energii, całkowicie niezależnym od warunków atmosferycznych.

Przemysł jądrowy to wiele miejsc pracy i szeroka zastosowalność

Europejski przemysł jądrowy zapewnia miliony miejsc pracy. Można więc spodziewać się, że budowa elektrowni jądrowej, jak i projekty związane z energetyką jądrową dostarczą w naszym kraju dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla wykwalifikowanych specjalistów z rzadkimi umiejętnościami. Docelowo wszyscy będziemy korzystać z zastosowań energetyki jądrowej. Dzisiaj jej zastosowanie widzimy już w kosmonautyce, gdzie jest np. źródłem zasilania łazików marsjańskich. Ponadto jest nieocenionym ogniwem w medycynie nuklearnej, z której szacuje się, że może korzystać już nawet co druga osoba na świecie. Energię jądrową wykorzystuje się także w gałęziach tj. przemysł czy nauka, ułatwiając realizację określonych działań, które nie byłby dziś już możliwe bez jej zastosowania. Trudno zatem wyobrazić sobie współczesny świat bez rozwoju energetyki jądrowej.

– Uruchomienie pierwszego konkursu pomiędzy Polską a Koreą Południową o tematyce jądrowej to wyjątkowa inicjatywa, która przybliża nas do realnego wykorzystania możliwości wielu zastosowań energetyki jądrowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że energia jądrowa będzie towarzyszyć nam na co dzień, a jej zastosowanie znajdziemy w wielu dziedzinach nauki oraz codziennym życiu. Jestem przekonany, że każdy z nas odczuje w swoim życiu zalety postępu rozwoju energetyki jądrowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chcąc być częścią rozwoju gospodarczego oraz trafnie i ambitnie odpowiadać na potrzeby społeczne, łączy wiedzę i doświadczenie specjalistów z Polski oraz Korei Południowej, aby realizować bardzo ważne dla społeczeństwa projekty o tematyce jądrowej. – powiedział na temat uruchomionego konkursu p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Jacek Orzeł

Środki na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zawarcie konsorcjum, w skład którego wchodzić będzie co najmniej jeden polski i jeden koreański podmiot. Konkurs adresowany jest do organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę oraz mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również grup podmiotów składających się z ww. podmiotów w dowolnej konfiguracji. Otrzymane środki Beneficjenci będą mogli przeznaczyć na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Niezwykle istotne jest, aby zgłoszone projekty wykazywały zrównoważony wkład technologiczny partnerów z obu krajów (minimum 30% kosztów projektu po stronie podmiotów z obu krajów). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie, a czas na jego realizację może wynieść maksymalnie 36 miesięcy, przy czym najwcześniejszym dopuszczalnym terminem rozpoczęcia realizacji projektu jest 1 grudnia 2023 r.

Nabór wniosków w 1. konkursie na współpracę badawczą Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) o tematyce energii jądrowej będzie trwał do 7 września 2023 r. Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać na skrzynkę pocztową: korea@ncbr.gov.pl lub poprzez platformę ePUAP. Złożone dokumenty zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie ocenione merytorycznie zgodnie z kryteriami przyjętymi dla danego konkursu. Ocena jest niezależna dla każdej ze stron, a ostateczna lista rankingowa tworzona będzie na podstawie zestawienia wyników oceny w Polsce i w Korei Południowej.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać Platformie Konkursowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: NCBR ogłosiło 1. konkurs na współpracę badawczą Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) o tematyce energii jądrowej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)