Nauka dla Biznesu. Poznajcie Annę Kowalik-Klimczak oraz Hannę Purzyńską

Grafika zawiera logotyp Sieci Badawczej Łukasiewicz, czary napis na białym tle, powyżej logo Sieci Badawczej Łuksiewicz

Wyróżnione w konkursie Polka XXI wieku Anna Kowalik-Klimczak i Hanna Purzyńska na co dzień pomagają przedsiębiorcom i dostarczają im nowe technologie, na których oni zarabiają. Jakie projekty uważają za największy sukces?

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak – Łukasiewicz – ITeE

Swoją rozprawę doktorską pt. „Odsalanie kwaśnych roztworów chromu (III) na polimerowych membranach nanofiltracyjnych” obroniła w 2016 roku na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Jest dyrektorką Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, liderką Obszaru Biotechnologii Przemysłowych Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji.

W Łukasiewiczu zajmuje się planowaniem, koordynowaniem i współrealizowaniem prac badawczo-rozwojowych w obszarach zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej i efektywnego zagospodarowania biomasy odpadowej. Wynikiem realizacji tych prac są oryginalne rozwiązania technologiczne i produktowe zgodne z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym przeznaczone dla przemysłu m.in. rolno-spożywczego, galwanicznego, garbarskiego. Jest współautorką 45 publikacji naukowych, ma za sobą ok. 50 wystąpień na konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z różnych źródeł (m.in. NCBR, MEiN, NCN).

Międzynarodowy projekt badawczy pt. „New valorisation pathway for chromium tanned leather residues by a combination of protein extraction, chrome recovery and biogas production (LeatherProBio)”, dofinansowany przez NCBR w Inicjatywie Cornet 27 (CORNET/27/1/2019), jest dla niej największym sukcesem. Był on realizowany w latach 2020-2021 przez konsorcjum Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI), Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej (OIBS) i Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Dzięki pozyskanym środkom udało się zrealizować technologię waloryzacji chromowych odpadów garbarskich umożliwiającą jednoczesną koncentrację materii organicznej do wykorzystania energetycznego i odzysk związków chromu do ponownego użycia w praktyce przemysłowej.

dr inż. Hanna Purzyńska – Łukasiewicz – GIT

Z górnośląskim Instytutem związana jest od 15 lat. W 2016 r. uzyskała stopień doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W ramach swojej działalności naukowej zajmuje się głównie problematyką żarowytrzymałości stali i stopów, zagadnieniami oceny trwałości eksploatacyjnej oraz procesami niszczenia materiałów. Obecnie jest dyrektorką Centrum Badań Materiałów oraz liderką Grupy Badawczej Badania Materiałów dla Energetyki w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym.

Jest autorką wielu metod badawczych i metodologii stosowanych w ocenie stanu i prognozie dalszej bezpiecznej pracy urządzeń energetycznych oraz tworzy niezbędne bazy materiałowe. Opracowane metodyki diagnozowania uszkodzeń krytycznych elementów instalacji ciśnieniowych są praktycznie wykorzystywane w przemyśle, również w ocenie przyczyn ich awarii. Współpracuje z przemysłem sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Urzędem Dozoru Technicznego, firmami produkującymi urządzenia ciśnieniowe oraz zakładami remontowymi i diagnostycznymi.

Za swój najważniejszy projekt uważa nieniszczące i niszczące badania materiałowe wybranych elementów krytycznych kotła bloku 200MW po eksploatacji znacznie poza obliczeniowym czasem pracy.

Polka XXI wieku

Obie Panie zostały wyróżnione w kategorii Innowacje i Nowe Technologie w konkursie „Polka XXI wieku”. Annę Kowalik-Klimczak doceniono za opracowanie nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków, który umożliwia recykling wody i wartościowych surowców do przemysłu. Efektem wdrożenia opracowanej technologii będzie ograniczenie oddziaływania na środowisko ścieków przemysłowych generowanych przez przedsiębiorstwa galwaniczne oraz poprawa ekonomii technologii cynkowania ze względu na zmniejszenie zużycia wody i surowców.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie, że znalazłam się w gronie Polek XXI wieku – kobiet pracowitych, przedsiębiorczych, zaradnych, umiejących łączyć obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym – powiedziała, odbierając wyróżnienie.

W dobie transformacji energetycznej niezbędne jest zapewnienie stałości dostaw energii elektrycznej, aż do wprowadzenia nowego miksu energetycznego w Polsce. Dlatego drugie wyróżnienie z Łukasiewicza otrzymała Hanna Purzyńska za opracowane procedury i wytyczne, stosowane w ocenie bloków energetycznych i wydłużanie ich czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji. Wpływają one na bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak i przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie transformacji energetycznej.

Zdaniem Hanny Purzyńskiej „Polka XXI wieku” to niezwykle potrzebny i ważny projekt dla wszystkich kobiet w Polsce, które chcą coś zmieniać, które nie stoją w miejscu, które chcą pokazać, że są kobietami przedsiębiorczymi, są kobietami rodzinnymi, ale przede wszystkim ceniącymi swoją wolność.

Więcej o konkursie: Nagrody dla kobiet sukcesu na Gali „Polka XXI wieku”.

Źródło: Nauka dla Biznesu. Poznajcie Annę Kowalik-Klimczak oraz Hannę Purzyńską (lukasiewicz.gov.pl)