Małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne oraz innowatorzy. Sprawdź, czy wsparcie PARP jest dostępne także dla Ciebie!

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozszerza działania w ramach Funduszy Europejskich, tworząc nowe perspektywy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz innowatorów. W swojej ofercie ma różnorodne nabory, które mają wesprzeć gospodarkę. Warto monitorować bieżące konkursy, aby uniknąć przeoczenia terminów i stworzyć warunki sprzyjające dynamicznemu rozwojowi firmy lub regionu.

Przedsiębiorstwa wytwarzają trzy czwarte wartości polskiego PKB, przy czym małe i średnie firmy generują blisko co drugą złotówkę PKB – wynika z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022”, opublikowanego przez PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niezmiennie przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki poprzez organizację licznych szkoleń oraz konkursów. Warto jednak zauważyć, że na udział w niektórych programach pozostało już niewiele czasu.

Ostatni moment, by wejść na ścieżkę

Wkrótce kończy się czas składania wniosków w konkursie „Ścieżka Smart 2 nabór 2023” – nabór trwa do 15 listopada br. O unijne środki w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) mogą ubiegać się firmy, które chcą wdrażać innowacje, nowe produkty i technologie. Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Budżet konkursu wynosi 890 mln zł.

Warto pamiętać, że tego samego dnia, tj. 15 listopada br., upływa termin składania wniosków w konkursie „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”który finansowany jest z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami. Rozumie się przez to zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. Jednocześnie cele ogólne „Ścieżki SMART” pozostają niezmienione, tj. rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzacja i transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, internacjonalizacja przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Pozostałe nabory

„Wsparcie firm w okresowych trudnościach” to nabór skierowany do podmiotów, które w przyszłości będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, choroba właściciela itp.) doświadczają trudności w prowadzeniu firmy. Podmioty te muszą posiadać odpowiedni potencjał wskazany w kryteriach naboru. Dofinansowanie może być przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców, polegające na pokryciu kosztów diagnozy oraz refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem BUR. Nabór wniosków kończy się 17 listopada 2023 r.

Wsparcie w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji – to główny cel projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”. Przedsięwzięcie jest realizowane w makroregionie Polski Wschodniej. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Wnioski do konkursu można składać do 19 grudnia 2023 roku.

Ciekawym konkursem ze względu na swój zagraniczny charakter jest „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Celem naboru jest wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Koniec przyjmowania wniosków przewidziano na 30 listopada 2023 roku. Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki wynosi do 50% wartości projektu. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł.

Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

Mobilność mieszkańców, kreowanie bardziej przyjaznych miast oraz redukcja emisji spalin to jedynie niektóre z korzyści płynących z rozwoju komunikacji miejskiej i infrastruktury transportowej, których lista wydaje się prawie nieograniczona. Inwestycje w ten sektor odgrywają istotną rolę nie tylko w największych metropoliach. Rzetelnie rozwinięta sieć autobusów, tramwajów oraz infrastruktury transportowej nie tylko ułatwia życie mieszkańcom, ale również napędza postęp w regionach i miastach.

W ramach konkursu, z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup taboru bezemisyjnego, takiego jak tramwaje, trolejbusy lub autobusy, a także na budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności miejskiej. Projekty mogą być realizowane przez miasta z Polski Wschodniej liczące 50–100 tys. mieszkańców. Ostatni dzień składania wniosków to 12 grudnia 2023 r.

Projekt Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” również wspiera zrównoważoną multimodalną mobilność miejską jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Pozwala na otrzymanie dofinansowania m.in. na zakup taboru bezemisyjnego, budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności miejskiej. Beneficjentami projektów będą miasta wojewódzkie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze liczące powyżej 100 tys. mieszkańców wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, w ramach makroregionu Polski Wschodniej. Nabór realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Nabór potrwa do 18 grudnia 2025 r.

Wybór operatorów

Celem finansowania Laboratorium Innowatora – oferta dla operatorów” jest wybór operatorów realizujących programy wsparcia indywidualnych innowatorów zainteresowanych rozwijaniem produktów przyszłości oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu start-up. Maksymalne dofinansowanie wynosi 7 mln zł. Projekt jest skierowany do podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności​. Nabór finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Koniec przyjmowania wniosków przewidziano na 19 grudnia 2023 roku.

Zagraniczna podróż dla młodych przedsiębiorców

Projekt „Erasmus Global” umożliwia nawiązanie zagranicznej współpracy między dwoma przedsiębiorcami – młodym i doświadczonym. Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 3 miesiące. Projekt pomaga młodemu przedsiębiorcy zdobyć umiejętności potrzebne do prowadzenia małej firmy. Korzyści płynące z przedsięwzięcia są obopólne – doświadczony przedsiębiorca czerpie ze świeżych perspektyw swojej działalności, kooperacji z partnerami zagranicznymi  i poznawania nowych rynków. Termin nadsyłania zgłoszeń do „Erasmus Global” upływa 13 marca 2024 r.

Celem innego projektu pn. „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Długość pobytu za granicą wynosi do 6 miesięcy. Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 6600 euro. Wkład własny nie jest wymagany. Wnioski można składać do 31 stycznia 2027 r.

Programy wsparcia oferowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Funduszy Europejskich stanowią ważne narzędzie wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju gospodarczego w Polsce. Dzięki różnorodnym inicjatywom PARP stara się tworzyć korzystne warunki dla przedsiębiorców, wspierać innowacje oraz zwiększać konkurencyjność polskich firm na rynku krajowym i międzynarodowym.

Więcej informacji o dostępnych naborach znajduje się na stronie PARP.

 

Źródło: Małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne oraz innowatorzy. Sprawdź, czy wsparcie PARP jest dostępne także dla Ciebie! – PARP – Centrum Rozwoju MŚP