Aktualizacja Instrukcji do wypełniania modelu finansowego – FENG.01.01-IP.01-005/23 Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, biały napis na niebieskim tle

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi postulatami przedstawicieli organizacji badawczych w zakresie wypełniania Modelu finansowego będącego załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr FENG.01.01-IP.01-005/23 Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach, zostały wprowadzone następujące zmiany do dokumentacji konkursowej, w zakresie Instrukcji wypełniania modelu finansowego.

Zakres wprowadzonych zmian:

  • W sekcji „Informacje ogólne” wprowadzono zapis odnoszący się do organizacji badawczych w zakresie krótszego okresu przedstawiania danych finansowych historycznych, krótszego okresu prognozy dla projektu oraz zniesienia wymogu przedstawiania danych za ostatni zamknięty kwartał. Ponadto w tej sekcji doprecyzowano informację w zakresie okresu trwałości projektu.
  • W sekcji  “Arkusz Dane podmiotu” doprecyzowano, iż pole wyboru „Podmiot jest MŚP” odnosi się do Lidera konsorcjum.
  • W sekcji „Arkusz Założenia” wprowadzono zapisy odnoszące się do organizacji badawczych wskazujące jak wypełnić założenia  do modelu finansowego wraz z przykładem.
  • W sekcji „Arkusz Sprawozdania finansowe” wprowadzono zapis wskazujący, iż organizacje badawcze wprowadzają dane finansowe za ostatni zakończony rok obrotowy.
  • W sekcji „Arkusz Przychody” wprowadzono zapis odnoszący się do organizacji badawczych, który umożliwia wykazywanie przychodów w sposób zagregowany i wskazuje w jaki uproszczony sposób sporządzić prognozy przychodów. W części Uwagi dodano zapis odnoszący się do wszystkich konsorcjantów wskazujący, iż nie należy uwzględniać w modelu  przychodów z tytułu sprzedaży/zakupu wyników do prac B+R pomiędzy konsorcjantami.
  • W sekcji „Arkusz Koszty operacyjne” wprowadzono zapis odnoszący się do organizacji badawczych, który umożliwia wykazywanie kosztów w sposób zagregowany i wskazuje w jaki uproszczony sposób sporządzić prognozy kosztów. W części Uwagi dodano zapis odnoszący się do wszystkich konsorcjantów wskazujący, iż nie należy uwzględniać w modelu kosztów z tytułu sprzedaży/zakupu wyników do prac B+R pomiędzy konsorcjantami.
  • W sekcji „Arkusz Rozliczenie dotacji” wprowadzono zapis odnoszący się do organizacji badawczych, który wskazuje jakie pola z tej sekcji nie wymagają wypełnienia.
  • W sekcji „Arkusz Finansowanie” w części Uwagi dodano zapis odnoszący się do wszystkich konsorcjantów o konieczności zapewnienia w każdym roku realizacji projektu i prognozy dodatniego salda środków pieniężnych łącznie dla działalności dotychczasowej oraz projektu.
  •  W sekcji „Arkusz Konsorcja – Opłacalność – Konsorcjum” w części Uwagi dodano zapis odnoszący się lidera konsorcjum, zwracający uwagę na prawidłowe zaznaczenie danych do obliczenia opłacalności, w przypadku różnic w okresach prognozy u członków konsorcjum.

Zmiany obowiązują od dnia 29 lutego br.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

W związku z wprowadzonymi zmianami została zaktualizowana odpowiedź na pytanie nr 19 w zakładce „FAQ – Ogólne”.

Źródło: Aktualizacja Instrukcji do wypełniania modelu finansowego – FENG.01.01-IP.01-005/23 Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)