Wyróżnienie HR Excellence in Research dla SGH

Grafika zawiera logotyp Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ciemny napis na białym tle

Nagroda HR Excellence in Research stanowi publiczne uznanie dla instytucji badawczych, które poczyniły postępy w dostosowywaniu swojej polityki kadrowej do zasad określonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Instytucje, którym Komisja Europejska przyznała prawo do posługiwania się logotypem potwierdzającym otrzymanie wyróżnienia, mogą za jego pomocą podkreślić swoje zaangażowanie we wdrażanie uczciwych i przejrzystych procedur rekrutacji i oceny naukowców. Program ten zachęca do budowania sprzyjającego środowiska naukowego, w którym badacze mogą rozwijać umiejętności, współpracować z innymi naukowcami i osiągać sukcesy w swoich dziedzinach.

Wdrażanie zasad Karty i Kodeksu przez instytucje badawcze czyni je bardziej atrakcyjnymi dla badaczy poszukujących nowego pracodawcy lub gospodarza swojego projektu badawczego. SGH otrzymała wyróżnienie HRS4R w roku 2018, kiedy to przyjęto plan działania na kolejne lata służący doskonaleniu praktyk HRM oraz powołano Zespół ds. wdrożenia Strategii HRS4R i polityki OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers). W trakcie realizacji projektu w SGH kilkukrotnie zmieniał się skład Zespołu ds. wdrażania HRS4R. Po pięciu latach od otrzymania nagrody Zespół w obecnym składzie (któremu przewodniczy mgr. Adam Jaszczuk), przygotowuje sprawozdanie z realizacji wdrożenia Strategii HRS4R w SGH w celu odnowienia prawa do posługiwania się tytułem „HR Excellence in Research”. W ramach ustawicznego procesu poprawiania parametrów pracy dla naukowców w minionym roku zrealizowane zostało kilka działań kluczowych dla utrzymania przez SGH wyróżnienia HR Excellence in Research:

  • opisano i wprowadzono w życie Strategię HR dla nauczycieli akademickich, na podstawie której SGH będzie budować jeszcze lepszą jakość działań i procesów HR;
  • zarządzeniem Rektora wprowadzono „Politykę Rekrutacji na stanowiska nauczycieli akademickich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie”, która precyzuje reguły prowadzenia procesów rekrutacyjnych w pełnej zgodzie z polityką OTM-R;
  • przygotowano i uruchomiono szkolenie e-learning: Rekrutacja pracowników na stanowiska nauczycieli akademickich w SGH zgodnie z polityką OTM-R. dla osób, które z ramienia SGH uczestniczą w procesie rekrutacji nauczycieli akademickich i są członkami komisji dokonujących doboru kandydatów.

Utrzymanie wcześniej otrzymanego wyróżnienia wymaga stałego zaangażowania, profesjonalizmu oraz pracy na rzecz realizacji wcześniej określonych celów. Kolejnym etapem, po przedstawieniu sprawozdania, będzie wizyta na naszej uczelni przedstawicieli Euraxess, którzy będą weryfikować implementację Strategii HRS4R w praktyce.

Źródło: Wyróżnienie HR Excellence in Research dla SGH | Gazeta SGH