Uniwersytet Ekonomiczny podpisał porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową. “Duża rola rybnickiej filii”

Jastrzębska Spółka Węglowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to strony porozumienia o współpracy, które zostało dziś podpisane w Katowicach. To rezultat trwającej od pięciu lat kooperacji, która teraz zostanie znacznie rozszerzona. – “Dużą rolę w tej współpracy odgrywa Oddział Zamiejscowy w Rybniku. Tam nasi pracownicy zdobywają kwalifikacje i poszerzają wiedzę niezbędną w pracy w spółce stawiającej na nowoczesność” – podkreśla Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z jednej strony, z drugiej – potrzeba ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym – to droga do porozumienia, które reguluje dotychczasowe kontakty między stronami i wyznacza nowe kierunki.

– Bardzo cenimy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, który jest jedną z wiodących uczelni wyższych w Polsce. Dużą rolę w tej współpracy odgrywa Oddział Zamiejscowy w Rybniku. Tam nasi pracownicy zdobywają kwalifikacje i poszerzają wiedzę niezbędną w pracy w spółce stawiającej na nowoczesność. Nie można budować kompetentnych zespołów pracowniczych bez liderów, którzy potrafią wdrażać najnowsze osiągnięcia nauki. W Grupie Kapitałowej JSW zatrudniamy także wielu absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ścisła współpraca pozwala wykorzystać potencjał uczelni i wszystkich spółek tworzących GK JSW – powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej.
Podpisana umowa dotyczy m.in. wsparcia procesu profilowania i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez rybnicką filię kierunków kształcenia o profilu praktycznym, inicjowania oraz wspólnej organizacji spotkań i konferencji wzmacniających współpracę teoretyków i praktyków; wzmacniania rozwoju zawodowego studentów kierunków praktycznych, obejmującego m.in. opiekę mentorską w trakcie pisania pracy dyplomowej, sprawowaną przez wskazanego przez JSW SA pracownika; uwzględniania w ofercie dydaktycznej oraz programach badań obszarów, kierunków i tematów ustalonych wspólnie z JSW współpracy w zakresie unowocześniania procesu kształcenia, w tym delegowania przez kierownictwo JSW pracowników posiadających także kwalifikacje do prowadzenia wybranych, specjalistycznych zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie; współpracy przy wykorzystywaniu doświadczeń dydaktycznych i dorobku naukowego Uniwersytetu dla realizacji zadań będących w zakresie działania spółki, w tym również w formie komercjalizacji wyników badań naukowych przez Uniwersytet.

Czytaj więcej…