Sztuczna inteligencja i perspektywy rozwoju – międzynarodowe warsztaty z udziałem wiceministra Andrzeja Szeptyckiego

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Szeptycki wziął udział w warsztatach poświęconych sztucznej inteligencji. Wydarzenie, które zorganizowało Ministerstwo Nauki i Badań Republiki Federalnej Niemiec, odbyło się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RFN przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce – budowa globalnej współpracy i nowej polityki

Wiceminister Andrzej Szeptycki przedstawił uczestnikom spotkania stan rozwoju i polskie osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji.

– Polski rząd, podobnie jak inne władze państwowe, dostrzega w sztucznej inteligencji kluczowe narzędzie wspomagające dalszy postęp i istotną technologię służącą rozwiązaniu priorytetowych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, zrównoważone wytwarzanie energii czy kwestie zdrowotne –mówił wiceminister.

W 2020 r. przyjęto rządowy program polityki rozwoju sztucznej inteligencji skoncentrowany na opracowywaniu warunków ramowych dla szerszego wykorzystania uczenia maszynowego i zastosowania SI w edukacji, nauce, biznesie i administracji. Zjawisko dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT czy LLM, wymusza jednak potrzebę stworzenia nowej polityki dotyczącej rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji w polskim społeczeństwie.

W kontekście nauki wiceminister Andrzej Szeptycki zaznaczył, że Polska jest gotowa do współpracy międzynarodowej i unijnej w obszarze sztucznej inteligencji, dążąc do aktywnego uczestnictwa w rozmowach dotyczących przyszłych ram technologii SI. Wskazał ponadto, że wiarygodna i skuteczna polityka w tej dziedzinie wymaga wzmocnionej współpracy międzynarodowej, ponieważ sztuczna inteligencja stanowi wyzwanie o charakterze globalnym, przekraczającym ramy jednego kraju czy nawet Unii Europejskiej.

Warsztaty poświęconej sztucznej inteligencji

Rozwój sztucznej inteligencji wywołuje rozległe debaty dotyczące etyki, regulacji i wpływu na społeczeństwo. W kontekście tych dyskusji rządowe inicjatywy oraz współpraca międzynarodowa stają się kluczowymi elementami kształtowania zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inteligencji. Na ten aspekt zwracała uwagę Minister Edukacji i Badań Naukowych Bettina Stark-Watzinger, która podkreślała, że sztuczna inteligencja kryje w sobie ogromne możliwości dla nauki, dobrobytu, konkurencyjności i stanowi wartość dodaną dla współistnienia w Europie, a wspólnym celem powinno być utrzymanie się w światowej czołówce badawczej.

Uczestnicy warsztatów, w tym przedstawiciele państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, wymieniali poglądy dotyczące kwestii infrastruktury, zasobów i polityki związanej ze sztuczną inteligencją. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. Stéphane Stéphane Canu (Instytut INSA, MESR), prof. Bernhard Schölkopf (MPI Tübingen), Kimmo Koski (LUMI, CSC Finlandia).

Po zakończeniu warsztatów wiceminister Andrzej Szeptycki spotkał się z przedstawicielami Biura NCBiR Business Science Poland oraz z kierownictwem Stałego Przedstawiciela RP przy UE w siedzibie SPRP przy UE. Tematem rozmów były kwestie organizacyjne dotyczące polskiej prezydencji w Radzie UE w roku 2025.

Źródło: Sztuczna inteligencja i perspektywy rozwoju – międzynarodowe warsztaty z udziałem wiceministra Andrzeja Szeptyckiego – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)