Spotkanie szefa MNiSW z Radą Młodych Naukowców

Minister Dariusz Wieczorek spotkał się z przedstawicielami Rady Młodych Naukowców. Szef resortu nauki mówił o najbliższych działaniach MNiSW, perspektywach rozwoju nauki w Polsce, a także wyzwaniach stojących przed sektorem nauki.

Otwarty dialog ze środowiskiem młodych naukowców

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania najważniejszych aktywności Rady Młodych Naukowców oraz podsumowania dotychczasowych działań. Podczas spotkania dyskutowano również o potencjale RMN i możliwościach jego wzmocnienia. Minister Dariusz Wieczorek zachęcał do dalszego rozwijania naukowych pasji oraz twórczego i odważnego kreowania kariery naukowej.

Rada Młodych Naukowców

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej głównym zadaniem jest wspieranie dokonań młodych badaczy.

Wśród obszarów działalności RMN są również:

  • identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców,
  • przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery młodych naukowców,
  • przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki,
  • wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce,
  • wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.

Materiały

Rada Młodych Naukowców

Źródło: Spotkanie szefa MNiSW z Radą Młodych Naukowców – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)