Rzecznik MŚP podejmuje działania na rzecz wzmocnienia relacji i współdziałania pomiędzy przedsiębiorcami z sektora MŚP a polskimi jednostkami naukowymi

Grafika zawiera logotyp Sieci Badawczej Łukasiewicz, czary napis na białym tle, powyżej logo Sieci Badawczej Łuksiewicz

W dniu 30 lipca 2020 r. ramach Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP powstał Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem. Podczas posiedzeń Zespołu przedsiębiorcy wskazywali m.in. na liczne bariery i utrudnienia w poszukiwaniu rozwiązań naukowych możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwach oraz wykorzystaniu dorobku naukowców w prowadzonych biznesach.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik MŚP pismem z 12 sierpnia 2020 r. wystąpił m.in. do Prezesa Centrum Łukasiewicz z prośbą o umożliwienie spotkania z przedstawicielami Centrum w sprawie wzmocnienia relacji MŚP z jednostkami naukowymi oraz możliwości szerszego wykorzystania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu wsparcia rozwoju gospodarczego, którego kołem zamachowym są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W dniu 20 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rzecznika MŚP i Centrum Łukasiewicz, podczas którego omówiono proces realizacji projektów w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz i narzędzia, za pomocą których przedsiębiorcy mogą nawiązać współpracę z naukowcami w podstawowych obszarach działalności: Zdrowie, Zrównoważona gospodarka i energia, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa.

Jednym z takich mechanizmów jest przycisk ,,Rzuć nam wyzwanie” na stronie internetowej: https://lukasiewicz.gov.pl/, prowadzący do formularza zgłoszeniowego, w którym przedsiębiorca może opisać swój projekt oraz oczekiwania, a następnie wysłać do Sieci Łukasiewicz. W odpowiedzi, w ciągu kilkunastu dni roboczych, Sieć Badawcza Łukaszewicz przygotuje rekomendowane rozwiązania, a następnie omówi je z przedsiębiorcą.

Schemat działania wsparcia biznesu ze strony Sieci Badawczej Łukasiewicz na grafice poniżej:

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP do Prezesa Centrum Łukasiewicz poniżej: