Rusza nabór wniosków do konkursu Laboratorium Innowatora

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

24 października 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła nabór do konkursu „Laboratorium Innowatora” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania jest wsparcie programów mentoringowych pozwalających zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności. Wnioski będą przyjmowane do 19 grudnia 2023 r.

Celem konkursu „Laboratorium Innowatora” jest realizowanie przez operatorów profesjonalnych programów mentoringowych, w ramach których zapewnią kompleksowe wsparcie indywidualnym innowatorom (pomysłodawcom) zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych produktów oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu startup.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy wsparcia nowatorskich pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów. Przez takie podmioty rozumie się m.in. centra transferu technologii, centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy parki technologiczne.

Budżet naboru wynosi 14 mln zł. Operatorzy wybrani w ramach obecnego naboru będą mogli przeznaczyć pozyskane środki na działania mentoringowe i doradcze oraz pokrycie kosztów obsługi programu. Dofinansowanie projektu może wynieść od 4 do 7 mln zł. Poziom wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, które mogą objąć m.in.:

  • koszty działań mentoringowych i doradczych realizowanych przez operatorów na rzecz uczestników programu;
  • koszty usług wspomagających weryfikację założeń biznesowych;
  • inne koszty związane z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów, pozyskaniem baz danych oraz nabyciem narzędzi informatycznych i środków trwałych;
  • koszty działań operatorów związanych z obsługą programu tj.: koszty wynagrodzeń członków zespołów projektowych; koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Nabór wniosków trwa od 24 października 2023 r. do 19 grudnia 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00.) Aplikacje konkursowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem LSI (https://lsi.parp.gov.pl).

Więcej informacji o konkursie „Laboratorium Innowatora” znajduje się na stronie PARP.

Pliki do pobrania

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, PARP Grupa PFR.