Rozstrzygnięcie drugiego konkursu WIB. Rozszerzenie obszaru badań naukowych wspieranych przez WIB z Funduszu Polskiej Nauki

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

Zakończył się drugi konkurs w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego. Panel ekspertów nie skierował do finansowania żadnego ze złożonych w konkursie wniosków. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki obszar badań naukowych wspieranych z Funduszu Polskiej Nauki zostaje rozszerzony na całą biotechnologię medyczną. Łukasiewicz – PORT rozpoczął przygotowania do ogłoszenia trzeciego konkursu WIB.

Grafika - na szarym tle w drobny geometryczny wzorek napis Rozstrzygnięcie drugiego konkursu WIB. Rozszerzenie obszaru badań naukowych wspieranych przez WIB z Funduszu Polskiej Nauki.

Drugi konkurs WIB

Dobiegł końca drugi konkurs ofert na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii. Po przeprowadzonych przez międzynarodowe grono ekspertów ocenach pod kątem naukowym oraz społeczno-gospodarczym żaden z wniosków nie otrzymał rekomendacji do finansowania.

W konkursie zgłoszonych zostało 8 wniosków, przygotowanych przez konsorcja skupiające w sumie 20 jednostek naukowych z całej Polski. Eksperci, którym powierzono ocenę aplikacji, podkreślali w swoich recenzjach bardzo wysoki poziom naukowy proponowanych projektów. Jednak żaden z wniosków nie spełnił kryteriów społeczno-gospodarczych w stopniu pozwalającym na przyznanie finansowania. Eksperci zgodnie podkreślali, że w złożonych projektach dopracowania wymagała strona biznesowa, która w przypadku tego konkursu jest kluczowa. Celem zespołów badawczych, otrzymujących finansowanie w ramach programu WIB, jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii o dużym potencjale komercjalizacyjnym, które będą mogły zostać wdrożone w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

W dwóch pierwszych konkursach WIB obszar badań, w którym zespoły naukowe mogły ubiegać się o finansowanie, był określony jako biotechnologia medyczna – onkologia. W związku ze zmianą Komunikatu o obszarze działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz wysokości i okresie tego finansowania obszaru w planowanym trzecim konkursie obszar badań zostanie rozszerzony, dzięki czemu możliwość zgłoszenia swoich aplikacji będą mieli naukowcy reprezentujący wszystkie kierunki biotechnologii medycznej.

Łukasiewicz – PORT prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem kolejnego konkursu WIB, w którym pula środków będzie wynosić 380 mln zł. Nabór wniosków poprzedzą spotkania informacyjne oraz  działania doradcze skierowane dla potencjalnych liderów i instytucji zainteresowanych udziałem w programie oferującym atrakcyjne finansowanie badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w Polsce.

Czym jest Wirtualny Instytut Badawczy?

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. WIB powstał na bazie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program jest kierowany do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Podmiotem Zarządzającym w programie jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

Środki przyznawane w ramach konkursu przeznaczone są na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w obszarze biotechnologii medycznej oraz komercjalizację wyników ich pracy lub związanego z tymi wynikami know-how. Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji zadań badawczych, a także oferuje członkom zespołów i ich instytucjom znaczące udziały w przyszłych przychodach z komercjalizacji rezultatów badań. Łukasiewicz – PORT, jako Podmiot Zarządzający Programem WIB, koordynuje działania zmierzające do ochrony wypracowanej własności intelektualnej oraz odpowiada za jej późniejszą komercjalizację, przejmując na siebie prowadzenie kosztownych, czasochłonnych i skomplikowanych procedur.

Pierwszy konkurs WIB

W pierwszym konkursie WIB eksperci wskazali do finansowania projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”, którego liderem jest prof. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Badań Molekularnych i Komórkowych w Warszawie. Celem zespołu HERO jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Umowa o finansowanie zespołu HERO została podpisana w styczniu 2022 r. Prace badawcze są w toku.

Źródło: Rozstrzygnięcie drugiego konkursu WIB. Rozszerzenie obszaru badań naukowych wspieranych przez WIB z Funduszu Polskiej Nauki – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)