Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

W dniu 23 lutego 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostało dodane rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.

Przedmiotowa regulacja ma na celu umożliwienie wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego województw poprzez pomoc mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom realizującym projekty w zakresie wspierania innowacyjności oraz wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty z zakresu innowacji procesowych i organizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 96 i pkt 97 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Celem powstania rozporządzenia jest utworzenie programu pomocowego regulującego zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na wspieranie innowacyjności oraz na innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, zwanych dalej „RP 2021-2027”. Projekty, w ramach których realizowane będą ww. działania zostały przewidziane we wszystkich 16 RP 2021-2027, dlatego też konieczne jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania pomocy w tym zakresie.

W chwili obecnej trwają konsutlacje do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369755