Odkrywanie Nowych Horyzontów: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dołącza do Programu Horyzont Europa w roli konsorcjanta w projekcie „Inspiring ERA”

W grudniu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w gronie prestiżowych agencji i centrów badawczych z Niemiec, Austrii, Litwy, Słowacji i Szwecji rozpoczęło realizację trzyletniego projektu Inspiring ERA.

Projekt jest finansowany w ramach Horyzontu Europa, części zwanej WIDERA przeznaczonych na wspieranie krajów wideningowych i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA), która ma na celu koordynację polityk krajowych w obszarze badań naukowych i innowacji z działaniami na poziomie europejskim.

Inspiring ERA będzie cennym wsparciem w promocji i wdrażaniu ERA, przyczyniając się do pełnego wykorzystania jej potencjału. Szerokie spektrum działań projektowych koncentruje się
na upowszechnianiu wiedzy i zachętach do aktywnego wdrażania ERA. Dzięki temu projektowi współpraca, wymiana doświadczeń między krajami i innymi interesariuszami oraz rozpowszechnianie wniosków z działań prowadzonych w ramach inicjatyw ERA będą znacznie intensywniejsze. Te działania przyczynią się z pewnością do rozwoju dynamicznej i efektywnej przestrzeni badawczej w Europie.

Główne cele projektu obejmują:

  1. Wsparcie i promocja polityki ERA – dążenie do efektywnego wdrażania poszczególnych działań polityki ERA, wspierając procesy adaptacyjne i promując ich skuteczność.
  2. Rozpowszechnianie wyników i wniosków – udostępnianie na szeroką skalę rezultatów i wniosków z działań realizowanych w ramach ERA, tak aby mogły być efektywnie wykorzystane w praktyce.
  3. Wsparcie wzajemnego uczenia się i współpracy – stworzenie centrum informacji i punktu kontaktowego wspierającego społeczność praktyków oraz umożliwiającego swobodną komunikację, wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

Ponadto w ramach projektu zostaną opracowane zalecenia i wytyczne, które będą drogowskazem ułatwiającym korzystanie potencjału ERA.

Czym jest Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area – ERA)?

ERA ma na celu stworzenie spójnego, rynku badań, innowacji i technologii w Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie zwiększy efektywność europejskiej polityki innowacyjnej, umożliwiając swobodny przepływ wiedzy i naukowców w ramach realizowanych projektów badawczych, sprzyjając lepszej współpracy transgranicznej i budując masę krytyczną.

Cele ERA obejmują:

  • nadać priorytet inwestycjom i reformom w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • zwiększyć absorpcję B+I na rynku;
  • wzmocnić mobilność badaczy oraz swobodny przepływ wiedzy i technologii;
  • poprawić dostęp do doskonałości naukowej.

W ramach ERA państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone zobowiązują się do działania na rzecz wspólnych zasad, priorytetowych obszarów, inwestycji, reform oraz uproszczenia koordynacji polityki i monitorowania procesów badawczych i innowacyjnych. Poprzez te działania, zarówno firmy, jak i obywatele, mogą czerpać korzyści z konkurencyjnej przewagi Europy.

Głównym źródłem finansowania działań w ramach ERA, poza budżetami krajowymi, jest „Horyzont Europa”, którego budżet na lata 2021–2027 wynosi 95,5 mld EUR.

Więcej informacji o ERA można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Bieżące informacje o projekcie będą zamieszczane na kontach Inspiring ERA na LinkedIn i portalu X oraz na kontach NCBR i Biura NCBR w Brukseli.

 

Źródło: Odkrywanie Nowych Horyzontów: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dołącza do Programu Horyzont Europa w roli konsorcjanta w projekcie „Inspiring ERA” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)