Narodowe Centrum Badań i Rozwoju potwierdza gotowość współdziałania z Rzecznikiem MŚP na rzecz inicjatyw przedsiębiorców dostrzegających potencjał badawczo-rozwojowy

W dniu 30 lipca 2020 r. ramach Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP powstał Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem. Podczas posiedzeń Zespołu przedsiębiorcy wskazywali m.in. na liczne bariery i utrudnienia w poszukiwaniu rozwiązań naukowych możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwach oraz wykorzystaniu dorobku naukowców w prowadzonych biznesach.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik MŚP pismem z 12 sierpnia 2020 r. wystąpił m.in. do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o umożliwienie spotkania z przedstawicielami NCBR w sprawie wzmocnienia relacji MŚP z jednostkami naukowymi oraz możliwości szerszego wykorzystania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu wsparcia rozwoju gospodarczego, którego kołem zamachowym są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W dniu 9 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rzecznika MŚP i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podczas którego wskazano na możliwości współdziałania obu instytucji oraz omówiono narzędzia uruchamianie przez NCBR i adresowane do przedsiębiorców.

Jednym z takich narzędzi jest STARTER – Twój program w NCBR. Udostępniony przez Centrum formularz on-line, pozwala na zgłoszenie przez firmy czy instytucje, dostrzegające potencjał badawczo-rozwojowy, pomysłów na programy B+R.