Jak ośrodki innowacji wspierają polskich przedsiębiorców?

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Ośrodki innowacji to grupa instytucji, która prowadzi działalność w obszarze wspierania procesów innowacyjnych w gospodarce, w szczególności w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te zajmują się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. W jaki sposób ośrodki innowacji mogą wspierać polskich przedsiębiorców?

Ośrodki innowacji skupiają swoją działalność na różnych aspektach i etapach procesów innowacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w oferowaniu przez nie tzw. usług proinnowacyjnych. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym.

W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić:

  • parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki;
  • inkubatory technologiczne;
  • centra transferu technologii;
  • centra innowacji;
  • huby innowacji cyfrowych.

Parki technologiczne/naukowe to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Są ukierunkowane na rozwój działalności przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, wykorzystujących nowoczesne technologie. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Inkubatory technologiczne to wyodrębnione organizacyjnie jednostki, które zapewniają początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP – w tym założycielom start-upów – pomoc w uruchomieniu przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi powstałe w wyniku opracowania i wdrożenia nowych technologii. Zapewniają one program inkubacji przedsiębiorczości, a ich głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Inkubatory technologiczne zwykle dysponują laboratoriami badawczymi i zaawansowaną infrastrukturę techniczną.

Centra transferu technologii – funkcjonujące jako jednostki samodzielne lub uczelniane, powoływane w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstających w sferze jednostki macierzystej lub w otoczeniu danego centrum (wypracowywane przez inne podmioty, z którymi centrum transferu technologii współpracuje).

Centra innowacji to ośrodki, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych najczęściej są już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne startupy.

Huby Innowacji Cyfrowych to ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Wspierają transformację cyfrową przedsiębiorstw, aby pomóc zwiększyć ich konkurencyjność rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Ośrodki innowacji świadczą na rzecz sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe oraz usługi związane z udostępnianiem infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak podkreślono w raporcie PARP „Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce”, usługi oferowane przez ośrodki innowacji są zróżnicowane i obejmują m.in. wsparcie procesów transferu i komercjalizacji nowych technologii, pomoc w tworzeniu nowych firm i wdrażaniu innowacyjnych modeli biznesowych, świadczenie rozmaitych usług doradczych związanych z innowacyjnym rozwojem przedsiębiorstwa, udostępnianie bazy lokalowej i infrastruktury technicznej niezbędnych w procesach transferu technologii, wypracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Pochodną działalności tych podmiotów jest tworzenie skupisk innowacyjnych firm, animacja proinnowacyjnych postaw oraz organizowanie współpracy na linii biznes – nauka w celu podnoszenia konkurencyjności sektora gospodarczego, opartej na innowacyjności.

Ośrodki innowacji odgrywają istotną rolę we wspieraniu polskich przedsiębiorców poprzez dostarczanie im niezbędnych zasobów i narzędzi do rozwoju ich innowacyjnych pomysłów. Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Anna Daszuta-Zalewska, podkreśla: – Naszym celem jest tworzenie sprzyjającego ekosystemu, który umożliwia przedsiębiorcom skuteczne komercjalizowanie ich innowacji. Ośrodki innowacji zapewniają przedsiębiorcom dostęp do specjalistycznej wiedzy eksperckiej, wspierając ich w procesie badawczo-rozwojowym i adaptacji nowych technologii. Przedsiębiorcy mogą korzystać z infrastruktury laboratoryjnej, co umożliwia im przeprowadzanie eksperymentów oraz weryfikację swoich rozwiązań. Dzięki kontaktom i sieciom biznesowym, ośrodki innowacji pomagają przedsiębiorcom nawiązywać relacje z partnerami handlowymi, inwestorami i ekspertami z danej branży. Ośrodki organizują szkolenia, warsztaty i konferencje, które pozwalają przedsiębiorcom poszerzać swoje umiejętności, zdobywać wiedzę z obszaru zarządzania, nowoczesnego marketingu czy prawa. Pomagają także innowatorom chronić prawa własności intelektualnej, co stanowi kluczowy czynnik dla przedsiębiorstw opartych na innowacjach. Inicjatywy inkubacyjne w ośrodkach innowacji umożliwiają przedsiębiorcom rozwój swojego pomysłu biznesowego pod opieką ekspertów, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędów na wczesnym etapie. Przedsiębiorcy korzystają z usług mentorów, którzy wspierają ich w budowaniu strategii rozwoju, identyfikacji rynku docelowego oraz budowaniu trwałej konkurencyjności.

Z kolei Krzysztof Krzysztofiak z Krakowskiego Parku Technologicznego zwraca uwagę, że parki technologiczne są miejscem, gdzie najnowsze technologie zderzają się ze stale zmieniającymi się potrzebami rynków. To miejsce interakcji i współpracy młodych, pełnych pasji innowatorów oraz dojrzałych firm, które dla swojego rozwoju potrzebują często bodźca w postaci nowych, świeżych pomysłów. Wreszcie, parki naukowo-technologiczne umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie opracowanych przez naukowców wynalazków i wyników badań w realnej gospodarce, a w konsekwencji pozwalają nam – klientom – skorzystać szybciej z najnowszych osiągnięć nauki.

– Krakowski Park Technologiczny jest zarządzającym Polską Strefą Inwestycji (dawniej: specjalna strefa ekonomiczna). Dlatego ważną częścią naszej działalności jest obsługa przedsiębiorców pragnących zrealizować nowe projekty inwestycyjne. Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Małopolsce i pomoc publiczna w postaci zwolnień podatkowych to najważniejsze argumenty pomagające firmom podejmować decyzje o nowych inwestycjach. Równocześnie, KPT oferuje pełny zakres usług charakterystycznych dla typowego parku technologicznego, takich jak szkolenia, doradztwo biznesowe, networking czy wreszcie dostęp do finasowania za pośrednictwem naszych funduszy inwestycyjnych. W naszych obiektach swoją działalność prowadzi około stu młodych firm technologicznych, którym świadczymy różnorodne formy wsparcia. Od wielu lat prowadzimy na przykład program inkubacji przeznaczony dla start-upów, tj. młodych przedsiębiorców, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie. Z kolei programy akceleracji realizowane w KPT dla firm z branży Przemysłu 4.0 znakomicie skracają drogę „od pomysłu do przemysłu”. W naszych działaniach zbliżamy pomysłodawców-innowatorów do odbiorców technologii, którymi są duże firmy produkcyjne i usługowe działające najczęściej w naszym regionie. Dowodem na skuteczność naszych działań w zakresie akceleracji jest kilkadziesiąt wdrożeń nowych technologii, które miały miejsce w ostatnich kilku latach w przedsiębiorstwach współpracujących z KPT – podkreśla Krzysztof Krzysztofiak.

Jakie wsparcie z Funduszy Europejskich oferuje ośrodkom innowacji PARP?

W ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w większym stopniu niż w poprzedniej perspektywie, oferowane są instrumenty dla ośrodków innowacji, klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych).

Do 22 sierpnia 2023 r. przyjmowane są wnioski do konkursu „Startup Booster Poland – Smart UP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nabór skierowany jest do podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności w tym centrów transferu technologii, centrów innowacji, inkubatorów technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych. Celem działania jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-upów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez akceleratory wybrane w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania projektu wynosi między 10 a 18 mln zł.

Do 30 sierpnia 2023 r. trwa natomiast nabór do konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra, w szczególności poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I (badania, rozwój, innowacje). Fakultatywnie przedmiotem projektu może być rozwój usług w zakresie internacjonalizacji oraz transferu wiedzy i dobrych praktyk w klastrze. Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 66 mln zł.

Do 12 lipca 2023 r. trwał także nabór do konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów” skierowany do ośrodków innowacji (parków naukowo-technologicznych, parków naukowych, parków technologicznych, inkubatorów technologicznych). Dofinansowanie w wysokości od 10 do 25 mln zł mogą otrzymać projekty grantowe, działające w partnerstwie prowadzonym przez animatorów platform startowych. Realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych pomysłów start-upów. Projekt powinien obejmować wszystkie działania niezbędne do realizacji zaplanowanego programu inkubacji, obejmującego także usługi niezbędne do rozwoju nowego pomysłu biznesowego. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty operacyjne, w tym wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty indywidualnego wsparcia start-upów, w tym koszty usług podstawowych i specjalistycznych. Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

W przyszłym roku uruchomiony zostanie również konkurs „Rozwój oferty OI dla firm” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest rozwój potencjału akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pojedynczych ośrodków innowacji lub konsorcjów (partnerstw) specjalizacji technologicznych, a także rozszerzenie ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi oferowane przedsiębiorcom. Budżet naboru wynosi 66 mln zł.

Więcej informacji o naborach można znaleźć na stronie PARP.

 

Źródła: Jak ośrodki innowacji wspierają polskich przedsiębiorców? – PARP – Centrum Rozwoju MŚP