IP Scan dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Grafika zawiera logotyp Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, czarny napis na białym tle oraz czerwone logo

Startujemy z IP Scan

Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej – IP Scan

Dofinansowanie usługi IP Scan wynosi 90% jej ceny.

Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP) jest częścią programu pn. Fundusz dla MŚP (SME Fund), stworzonego, aby pomóc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w uzyskaniu dostępu do ochrony własności intelektualnej i wzmocnieniu ich działalności. Wsparcie jest przyznawane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) współpracuje z EUIPO przy wdrażaniu i koordynowaniu usługi IP Scan w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie EUIPO.

Opis usługi

Usługa IP Scan pomoże przedsiębiorcy zidentyfikować posiadane zasoby w zakresie własności intelektualnej oraz wskazać możliwości ich wykorzystania w celu generowania większych zysków w firmie. Raport z usługi IP Scan przygotują eksperci ds. własności intelektualnej (Wykonawcy) i będzie on zawierać informacje i rekomendacje na temat m.in. ochrony wynalazkówznaków towarowychwzorów przemysłowychtajemnicy przedsiębiorstwa czy licencjonowania praw IP.

Usługa IP Scan pomaga również MŚP uświadomić sobie ryzyko dotyczące naruszeń własności intelektualnej oraz zrozumieć, jak sobie z nim radzić (np. zawierając odpowiednie klauzule w umowach o pracę).

Usługa jest świadczona przez Wykonawców, których wykaz znajduje się w dokumencie Lista Wykonawców usługi IP Scan.

Etapy usługi

 • Wykonawca zapozna się z działalnością Firmy i jej potencjałem w zakresie własności intelektualnej.
 • Wykonawca przeprowadzi wywiad z przedstawicielem Firmy (osobiście lub w formie zdalnej).
 • Wykonawca sporządzi Raport z usługi IP Scan.
 • Po zatwierdzeniu Raportu przez UPRP Wykonawca przedstawi go przedsiębiorcy (osobiście lub w formie zdalnej), wraz z rekomendacjami działań w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Uwaga, usługa IP Scan nie obejmuje:

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (MŚP) i chcesz skorzystać z usługi IP Scan:

 • Złóż wniosek o wsparcie, korzystając z aplikacji EUIPO służącej do składania wniosków online.
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji EUIPO o przyznaniu bonu zgłoś do UPRP chęć skorzystania z usługi IP Scan na adres mailowy ipscan@uprp.gov.pl.
 • Wybierz Wykonawcę odpowiedniego dla Twojej Firmy ze wspomnianej wyżej listy i skontaktuj się z nim.

Uwaga: Twoja Firma może otrzymać wsparcie finansowe na usługę IP Scan wyłącznie, jeśli świadczy ją Wykonawca z powyższej listy.

 • Podpisz z Wykonawcą umowę o świadczenie usługi IP Scan oraz umowę o zachowaniu poufności.
 • Wykonawca przeprowadzi z Tobą wywiad.
 • Na podstawie informacji z wywiadu Wykonawca opracuje Raport z usługi IP Scan i prześle go do UPRP w celu zatwierdzenia.
 • Wykonawca przekaże Ci Raport, potwierdzi opłacenie przez Ciebie usługi na formularzu „Dowodu zapłaty” i przekazuje go UPRP.
 • UPRP potwierdza wykonanie usługi i przesyła ”Dowód zapłaty” elektronicznie do Ciebie.
 • Złóż wniosek o zwrot kosztów usługi IP Scan do EUIPO, załączając elektronicznie otrzymany ”Dowód zapłaty”. Więcej informacji na temat Funduszu MŚP

Koszt usługi IP Scan i wysokość dofinansowania

Cena usługi IP Scan jest ustalana między przedsiębiorcą a Wykonawcą, natomiast dofinansowanie wynosi 90% uzgodnionej ceny usługi, jednak nie więcej niż 630 euro. Kwoty te nie zawierają podatku. Zapłacony podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, objętym dofinansowaniem.

Więcej informacji o projekcie IP Scan:

Jeśli chcesz świadczyć usługę IP Scan:

Usługi IP Scan świadczą Wykonawcy spełniający kryteria ustanowione przez EUIPO. Muszą oni:

 1. Posiadać doświadczenie w pracy z MŚP.
 2. Posiadać doświadczenie w pracy w obszarze własności intelektualnej.
 3. Wziąć udział w szkoleniu poświęconym usłudze IP Scan, zorganizowanym przez EUIPO.

Najbliższy planowany przez EUIPO termin szkolenia to czerwiec 2024 r.

Źródło: IP Scan dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców | Urząd Patentowy RP (uprp.gov.pl)