Innowacje rozwijają Polskę

Polska potrzebuje innowacji, żeby się rozwijać, a innowacje do wzrostu potrzebują, owszem, świetnych pomysłów, know-how, pieniędzy, ale też współpracy. To właśnie słowa: „współpraca”, „partnerstwa”, „synergia”, „interakcje” i „networking” odmieniali przez wszystkie przypadki uczestnicy Konferencji NCBR „Horyzont Innowacji”, która zgromadziła w Warszawie i on-line kilkaset osób.

– Najskuteczniejszą drogą do budowania stabilnej, bezpiecznej i zapewniającej dobrobyt gospodarki XXI wieku jest inwestowanie w badania, naukę, rozwój kompetencji oraz cyfryzację. Niezwykle istotną rolę zarówno w poprzedniej, jak również w obecnej perspektywie finansowej, odgrywają w tych działaniach Fundusze Europejskie – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, otwierając zorganizowane już po raz trzeci wydarzenie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, korzystając ze środków europejskich, funduszy norweskich i EOG oraz zasobów krajowych, w ciągu 16 lat działalności przekazało prawie 80 mld zł na wsparcie prac B+R polskich przedsiębiorstw różnej wielkości, uczelni oraz instytutów badawczych. Realizowane programy były i są kamieniami milowymi w rozwoju wielu branż polskiej gospodarki.

Pod skrzydłami NCBR powstały m.in.: nowa generacja protez bionicznych ręki, zindywidualizowane implanty biodegradowalne do zabiegów rekonstrukcji kości, bezprzewodowy system do wykrywania i monitorowania zmian wewnątrz ran, interaktywne roboty edukacyjne, innowacyjny kompleksowy system zbiórki i recyklingu odpadów, system monitorowania stada krów mlecznych e-stado, narzędzia do bezpiecznego szyfrowania i bezpiecznej komunikacji, laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów, Nowy Pływający Bojowy Wóz Piechoty kr. Borsuk, naszpikowane systemami budynki prefabrykowane i modułowe w standardzie plusenergetycznym, pierwsza w Polsce biometanownia czy elektryczne dostawczaki.

Jak podkreślali prelegenci, te i inne efekty prac innowatorów, o których była mowa podczas konferencji „Horyzont Innowacji” (a niektóre z nich można było też na miejscu przetestować i porozmawiać z ich twórcami), przyczyniły się nie tylko do ułatwienia życia odbiorcom tych rozwiązań i rozwoju polskiej gospodarki. Pozwoliły także na profesjonalizację wielu multidyscyplinarnych zespołów projektowych. A to będzie w przyszłości procentować.

Począwszy od współpracy w laboratorium badawczym, poprzez współpracę biznesu z nauką, po współpracę w skali Europy i świata – innowatorzy są ludźmi dialogu. Paradoksalnie to również współpraca, w powiązaniu z dyskrecją, która jest konieczna przy narodzinach wynalazków, sprzyja zdobywaniu przewagi nad konkurencją.

– Innowacje nie są dziełem przypadku i pracy pojedynczych osób. Potrzebują współpracy, wymiany myśli, a najlepiej gdy spotykają systemowe wsparcie instytucji takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – powiedział dr Jacek Orzeł, dyrektor NCBR. – Jestem pełen nadziei, że wkrótce nasze dążenia do jeszcze bliższej współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Badawczym Łukasiewicz i innymi podmiotami w polskim ekosystemie innowacji przyniosą oczekiwane rezultaty. Pierwsze konkretne kroki w tym kierunku zostały już poczynione. Jestem pewien, że ta współpraca zaowocuje świetnymi projektami i będzie stanowić siłę napędową polskiego ekosystemu innowacji. Chcemy też zaoferować nowe inicjatywy, wejść w nowe obszary działania, np. platformy networkingowe, większe wsparcie samorządów, rzeczywiste partnerstwa strategiczne, niosące ze sobą efekt synergii i podnoszące na wyższy poziom ekosystem innowacji w Polsce – dodał.

  • Chcesz poznać więcej projektów realizowanych ze wsparciem NCBR? Zajrzyj do zakładki Sukcesy Beneficjentów.

W trendzie sztucznej inteligencji. ELLIS Unit Warsaw przy IDEAS NCBR

W dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji (AI), na którą prognozowane wydatki w samej tylko Europie wyniosą w tym roku około 34 mld USD, a do roku 2027 zbliżą się do poziomu 100 mld USD, toczy się globalny wyścig. Dlatego z dużym zainteresowaniem spotkała się wiadomość, że IDEAS NCBR, założony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2021 roku ośrodek badawczo-rozwojowy w dziedzinie sztucznej inteligencji, stanie się gospodarzem pierwszego polskiego oddziału międzynarodowej sieci ELLIS Society.

The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) łączy najważniejsze centra badań nad sztuczną inteligencją, znajdujące się m.in. w Cambridge, Oksfordzie, Kopenhadze, Paryżu czy Zurychu. W Warszawie, przy IDEAS NCBR, powstała 41. jednostka w sieci doskonałości AI obejmującej już 16 krajów. Szefem ELLIS Unit Warsaw został dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. PW i UJ, lider grupy badawczej w IDEAS NCBR. O tym sukcesie spółka poinformowała podczas Konferencji NCBR „Horyzont Innowacji”.

– Cieszymy się, że aktywność pracowników IDEAS NCBR będących członkami ELLIS Society zaowocowała współpracą między instytucjami. Dokładamy tym samym naszą kolejną cegiełkę do rozwoju europejskich wysokich standardów sztucznej inteligencji oraz zyskujemy możliwość korzystania z nowej infrastruktury, kontaktów i szkoleń – powiedział prof. dr hab. Marcin Sobczak, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Warszawski oddział ELLIS skupi się m.in. na badaniach i innowacjach w zakresie uczenia maszynowego, wychodząc także z ofertą edukacyjną do liderów naukowych, przyszłych innowatorów w obszarze AI.

– Chcemy być elementem światowego systemu pracy nad sztuczną inteligencją. Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi z całego świata, przy czym podstawowym kryterium jest doskonałość naukowa i potencjał wspólnych badań lub innych działań o charakterze akademickim – powiedział dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

  • Więcej informacji o współpracy IDEAS NCBR z ELLIS Society znajdziesz TUTAJ.

Fundusze Europejskie – frontem do innowatorów

Współpracę przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami, naukowcami i szeregiem innych podmiotów stymulują Fundusze Europejskie. Dzieje się tak również w pierwszych naborach Ścieżki SMART prowadzonych przez NCBR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w przypadku których od dużych przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o kompleksowe wsparcie w realizacji swoich projektów B+R, wymagane jest zaplanowanie współpracy z MŚP.

Współdziałają także instytucje, które inwestują w nowatorskie rozwiązania. Na przykładzie programu FENG uczestnicy konferencji mogli się przekonać, na czym polega komplementarność wspierania innowacji z Funduszy Europejskich 2021-2027. Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego są zgodni, że oferta finansowania z FENG choć tak różnorodna, jest zarazem spójna. Zawiera bowiem instrumenty skierowane do różnych podmiotów i adekwatne do ich potrzeb, z uwzględnieniem m.in. dojrzałości firm i zaawansowania projektów. Dzieląc się pierwszymi doświadczeniami, paneliści pokazywali instrumenty, które są do dyspozycji m.in. innowacyjnego biznesu i nauki.

– Nasz „horyzont innowacji” znajduje się już w innym miejscu niż był w 2014 roku. Przyczyniły się do tego sukcesy beneficjentów, którzy w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach POIR zrealizowali w sumie ponad 14 tys. projektów, w tym ponad 2,5 tys. w kluczowym obszarze badań przemysłowych i prac rozwojowych. Bardzo dużo projektów dotyczyło jednak promocji polskich marek. W ostatnich latach polskie firmy nie tylko myślały o tworzeniu nowych produktów i usług, ale także starały się zaistnieć na krajowym i zagranicznych rynkach. Jestem przekonana, że te działania będą kontynuowane w perspektywie finansowej 2021-2027, np. przy wsparciu z programu FENG – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Liczę na to, że państwa dobre pomysły po raz kolejny pokażą, że Polska wie, jak robić innowacje – dodała, zwracając się do innowatorów.

Wrota do świata innowacji

Dyrektor NCBR nie ma wątpliwości, że polskie innowacje mają przyszłość i własną ścieżkę rozwoju. Jeśli ma ona prowadzić do sukcesu, trzeba coraz śmielej wychodzić ku współpracy międzynarodowej.

– Zapewniam, zrobimy wszystko, żeby była ona coraz szersza. Realizujemy już projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a jednocześnie zamykamy poprzednią perspektywę. Oznacza to ogrom możliwości dla przedsiębiorców i naukowców, co w połączeniu z ofertą programu Horyzont Europa daje bardzo szerokie pole do działania. Wszystko to tworzy efekt synergii – dlatego zapraszamy do nas – zachęcał innowatorów dr Jacek Orzeł.

Szczególną okazję do współpracy innowatorów w naszym regionie świata stwarzają partnerstwa europejskie, które łączą Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i/lub publicznych z państw członkowskich. Celem jest stawienie czoła szeregowi najpilniejszych wyzwań stojących przed Europą poprzez wspólne inicjatywy w zakresie badań i innowacji. Stąd partnerstwa stanowią kluczowe narzędzie wdrażania programu Horyzont Europa (HE).

NCBR zaangażowało się dotąd w 12 partnerstw współfinansowanych, które funkcjonują w oparciu o wspólny program uzgodniony i wdrażany przez partnerów. Są nimi głównie agencje finansujące badania i innowacje z różnych krajów. Partnerzy zobowiązują się do wnoszenia wkładów finansowych oraz niefinansowych, które mają na celu wspieranie przyszłych beneficjentów.

Uczestnicy panelu Czterech Partnerstw programu Horyzont Europa znajdujących się w ofercie NCBR – DUTInnovative SMEsCETP i Water4All – podzielili się swoimi pierwszymi doświadczeniami, zachęcając do udziału w przyszłych konkursach i aktywnościach.

Dyskusja dotyczyła korzyści z uczestnictwa Polski w partnerstwach, stawianych przez nie wymogów oraz istniejących ryzyk. Prelegenci przekazali informacje na temat poszczególnych partnerstw, realizowanych zadań, a także statystyk konkursowych z uwzględnieniem beneficjentów z Polski. Nie zabrakło przykładowych projektów z udziałem rodzimych podmiotów.

– Współpraca w ramach partnerstw ma odpowiadać na współczesne wyzwania i zagrożenia społeczne i gospodarcze – podkreślił Maciej Zdanowicz, EU Policy Advisor z Działu Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli. – Poprzez partnerstwa kraje członkowskie partnerstwa mogą realizować swoje cele strategiczne, wpływać na agendę badawczą i kształtować tematy konkursów w ramach partnerstwa – wyjaśnił.

Partnerstwa dotyczą m.in. takich obszarów, jak zdrowie, kultura, bezpieczeństwo cywilne, technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna, klimat, energia, żywność czy rolnictwo.

W Horyzoncie Europa i partnerstwach wsparciem polskim podmiotom służą Biuro NCBR w Brukseli oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Za realizację i koordynację partnerstw odpowiada Dział Współpracy Międzynarodowej NCBR.

  • Więcej informacji na temat współpracy międzynarodowej prowadzonej przez NCBR znajdziesz TUTAJ.

Sięgaj gwiazd. Horyzont Europa także dla biznesu

Ścieżka współpracy międzynarodowej to także przetarta droga do pozyskiwania prestiżowych grantów z Unii Europejskiej.

O tym, że Horyzont Europa, program ramowy na rzecz badań i innowacji, jest otwarty również dla biznesu, przekonywali goście debaty prowadzonej przez Aleksandrę Ihnatowicz, eksperta w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR. Przedstawiciele firm, którym już się udało zaistnieć w HE, takich jak IS-Wireless, ITTI Sp. z o.o., WIDMO Spectral Technologies i FundingBox, opowiadali o tym, co program im zaoferował i jak wpisuje się w strategię rozwoju ich przedsiębiorstw.

Przedstawiając swoją drogę do Horyzontu, wspominali również o możliwych synergiach z programami krajowymi.

– Jeśli prowadzisz innowacyjną firmę, nie ograniczaj się do współpracy krajowej, rynku lokalnego, konkursów grantowych oferowanych w ramach programów skierowanych do beneficjentów z Polski – radzili eksperci. – Sięgnij po grant z Horyzontu Europa, który pozwoli na współpracę z głównymi graczami europejskiego ekosystemu, umożliwi dostęp do szerokiego rynku, a także pozwoli uzyskać znacznie większe finansowanie, poprzez granty czy inwestycje. Konkurencja jest duża, ale pamiętaj: możesz liczyć na pomoc Krajowego Punktu Kontaktowanego Programów Badawczych UE w NCBR.

  • Jesteś zainteresowana/-y konsultacjami z pracownikami Krajowego Punktu Kontaktowanego Programów Badawczych UE w NCBR? Zajrzyj TUTAJ.

Kuźnie umiejętności, czyli uczelnie dla gospodarki

Innowacyjne firmy w naszym kraju, ale także w całej Unii Europejskiej pilnie potrzebują kadr, których wiedza i kwalifikacje będą odpowiadać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki oraz pomogą sprostać zadaniom związanym z zieloną i cyfrową transformacją, wskazywali eksperci podczas konferencji „Horyzont Innowacji”. Naturalnym partnerem dla biznesu są w tym procesie uczelnie.

Panoramę możliwości, jakie dla wzmacniania podaży poszukiwanych na rynku umiejętności oferuje szkołom wyższym NCBR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), przedstawiła Anna Marciniak, kierownik Sekcji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego.

W naborach organizowanych w priorytecie „Umiejętności” uczelnie mogą uzyskać wsparcie m.in. na tworzenie nowych kierunków studiów lub dostosowanie istniejących programów kształcenia do aktualnych potrzeb. Będzie się to dokonywać we współpracy z praktykami i podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym, przy uwzględnieniu wyzwań rozwojowych i potrzeb regionalnych rynków pracy. To praktycy będą prowadzić część zajęć, a studenci mogą liczyć na atrakcyjne programy stażowe, warsztaty, wizyty studyjne. Uczelnie zwrócą szczególną uwagę na zmniejszenie zjawiska drop-outu (przedwczesnego kończenia nauki) poprzez organizację dodatkowych zajęć, w tym rozwijających kompetencje cyfrowe czy przygotowujących studentów do egzaminów specjalistycznych.

Równie istotne są działania, których celem jest podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej. Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, uwzględniono potrzeby szczególnych odbiorców szkolnictwa wyższego, jakimi są osoby dorosłe aktywne zawodowo bądź gotowe do pracy, a potrzebujące określonych umiejętności i kompetencji, a także młodzież dopiero szukająca swojej drogi życiowej. Wsparcie kierowane do uczelni ma pomóc im wzmocnić Akademickie Biura Karier oraz struktury odpowiedzialne za współpracę ze szkołami średnimi i podmiotami doradztwa zawodowego, prognozującymi zapotrzebowanie na kompetencje w gospodarce.

– Nie będzie innowacyjnych rozwiązań bez inwestowania w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności ludzi – zwróciła uwagę Anna Marciniak.

  • O roli NCBR w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przeczytasz TUTAJ.

Narybek innowacji

Jak potężną siłą jest młodzieńcza pasja i kreatywność, mogli się przekonać uczestnicy rozmowy z udziałem uczestników pilotażowego projektu „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”. Jego realizacja odbywała się pod skrzydłami NCBR w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Finansowanie pochodziło ze środków europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt zakładał przygotowanie modelowego rozwiązania, które sprawi, że studenci zdobędą kluczowe kompetencje odpowiadające na wyzwania przyszłości, z naciskiem na rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.

Grupa 20 uczestniczek i uczestników realizowała indywidualną ścieżkę uczenia się. Obejmowała ona mikromoduły dające możliwość indywidualnych wyborów, wsparcie mentorskie przy przeprowadzeniu autorskiego projektu innowacyjno-wdrożeniowego w powiązaniu ze stypendium.

O swoich projektach opowiadali w Warszawie studenci „Uczelni Przyszłości” oraz ich mentorzy, opiekunowie naukowi.

Julia Dudek przygotowała wystawę fotograficzno-narracyjną „Objęcie” o życiu osoby dorosłej z ADHD.

– W biegu akademickim to była dla mnie wielka rzecz, że to ja mogłam wybierać. Projekt pomógł mi zrozumieć, że studiuję nie po to, żeby spełniać wymagania, ale że robię to przede wszystkim dla siebie – powiedziała.

Tomasz Kapcia poświęcił nawet wakacje, żeby zrealizować swój projekt „FindMeAJob” – platforma do odwrotnej rekrutacji dla osób poszukujących pracę oraz dla przedsiębiorców.

– Szukam partnerów merytorycznych i biznesowych do rozwijania tego narzędzia – zaanonsował.

Michał Pasierbski opracował system kasowo-magazynowy z funkcją kontroli jakości produktów dla małych sklepów spożywczych. Ma on przeciwdziałać masowemu wyrzucaniu żywności.

– Jego atuty to modułowość i intuicyjność, a także to, że przygotowałem wersję darmową – tłumaczył.

Nie tylko studenci mogli doświadczyć emocji związanych z wdrażaniem swoich innowacji.

Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, koordynatorka kilku zadań w projekcie „Uczelnie Przyszłości”, uważa, że jest to dobry model dla innych szkół wyższych w szybko zmieniającym się świecie: student staje się zaangażowany, gdy czuje swoją „sprawczość”.

Również dla dr. Bartłomieja Dessoulavy-Śliwińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który był jednym z mentorów, praca z uczestnikami projektu stanowiła zarazem przyjemność i wyzwanie.

– Studenci przychodzili do mnie z gotowymi pomysłami na rozwiązywanie problemów lokalnych, a czasem globalnych. Często są to projekty złożone, interdyscyplinarne. Dlatego musimy być zwinni w dostarczaniu im możliwości rozwoju. Szczególny atut „Uczelni Przyszłości” to moim zdaniem kontakt z biznesem i możliwość weryfikacji biznesowej na wczesnym etapie – powiedział.

Siła technologiczna Polski

Podczas Konferencji „Horyzont Innowacji” rozmawialiśmy też o tym, dlaczego warto zabiegać o doskonałość naukową, której przejawem jest zdolność do przekształcania odkryć z laboratorium czy centrum technologicznego w praktyczne rozwiązania. Ekspertów i dziennikarzy pytaliśmy, czy media opuściły naukę.

Sekcja Analiz i Ewaluacji NCBR zaprezentowała dwa nowe raporty: „Przemysł 4.0” na temat innowacyjności przedsiębiorstw oraz „Rolnictwo 4.0” o innowacjach w sektorze agro.

Szczególną grupę innowacji rozwijanych we współpracy z NCBR tworzą rozwiązania dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Na ten cel Centrum dysponuje budżetem około 0,5 mld zł rocznie. Podczas panelu omawialiśmy z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Uzbrojenia i Polskiej Grupy Zbrojeniowej wykorzystanie nowoczesnych technologii przez służby i instytucje podległe resortowi obrony narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Była mowa zarówno o bieżącym stanie i poziomie automatyzacji wyposażenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność państwa, jak i potrzebach technologicznych krajowego przemysłu obronnego.

Centralnym punktem dyskusji były wyzwania dla sektora B+R w kontekście aktualnych uwarunkowań bezpieczeństwa determinowanych przez sytuację na arenie międzynarodowej.

Rafał Sobolewski, dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w NCBR poinformował, że już 15 listopada br. zostanie ogłoszony nowy konkurs.

– Nasze wysiłki związane z przygotowaniem programu PERUN, jak również pierwszego konkursu w ramach tego programu, zostały zwieńczone sukcesem. Komitet Sterujący przyjął już w tej sprawie uchwałę. Mam nadzieję, że ten program pozwoli nam zrealizować wiele istotnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Nabór wniosków rozpoczniemy 1 grudnia br. w piętnastu zakresach tematycznych – powiedział.

  • O programach i konkursach NCBR na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa przeczytasz TUTAJ.

Aktywność sektora publicznego na rynku VC

Środki publiczne w ostatnich latach odgrywały znaczącą rolę na rynku finansowania młodych i innowacyjnych spółek. O rezultaty obecności kapitału publicznego na rynku VC oraz o to, czy środki publiczne w tej formie są nadal potrzebne, pytała uczestników dyskusji „Aktywność sektora publicznego na rynku VC” Ksenia Wójcik-Karasiewicz, prezes NCBR Investment Fund ASI S.A. Ten koinwestycyjny fundusz venture capital, należący do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, skupia się na inwestowaniu w małe i średnie przedsiębiorstwa będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Interesującym wątkiem dyskusji okazały się dotychczasowe efekty i wpływ na rynek VC programu BRIdge Alfa, realizowanego przez NCBR od 2016 r., a finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

– Mogę podać konkretne liczby. Mamy 1246 start-upów, które uzyskały dofinansowanie i inwestycje w ramach tego programu. Spośród 150 z nich fundusze już dokonały exitów – było to wejście na giełdę, głównie na rynek NewConnect, start-upy są też obecne na giełdzie zagranicznej. Według mnie ważny miernik sukcesu programu BRIdge Alfa to fakt, że tylko 20 spółek znajduje się w likwidacji. Oznacza to, że fundusze, z którymi współpracujemy, w sposób prawidłowy prowadziły spółki, nadzorowały je i nauczyły przedsiębiorców, którzy rozpoczynali działalność, jak właściwie prowadzić biznes – powiedziała Małgorzata Ziemińska, dyrektor Działu Komercjalizacji NCBR.

Także przedstawiciele funduszy VC podkreślali, że program wyniósł polski rynek start-upów na nowy poziom.

– Gdyby nie środki publiczne, środki unijne, to myślę, że nie byłoby mnie w tym miejscu. Chciałbym zwrócić uwagę na czynnik ludzki: to m.in. dzięki BRIdge Alfa ukształtowało się i rozwinęło bardzo dużo zespołów. Jeszcze 10 lat temu jeśli inwestorzy zagraniczni chcieli u nas inwestować, to nie mieli komu powierzyć tych pieniędzy. Mam przekonanie, że teraz jesteśmy na zupełnie innym etapie. Doceniają nas rynki zachodnie, jesteśmy zauważani. Także nasz zespół dzięki swym pracownikom i współpracownikom pozyskał dużego, najbardziej prestiżowego inwestora w Europie, jakim jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. Myślę, że bez NCBR i środków publicznych trudno byłoby nam to osiągnąć – stwierdził Krzysztof Grochowski, prezes Simpact Ventures.

Również Łukasz Świercz, partner zarządzający w LT Capital, uważa, że bez pieniędzy publicznych wiele spółek nigdy by nie powstało. Zwrócił też uwagę na to, że dzięki programowi BRIdge Alfa tysiące młodych ludzi marzących o wejściu w świat innowacji i biznesu miało okazję poznać fundusze venture capital stworzone przez NCBR. Wiele z funduszy, rzucając wyzwania i zadając trudne pytania, stało się dla tych osób swego rodzaju mentorami.

W polskim ekosystemie start-upów potrzeby firm na wczesnych etapach rozwoju są zróżnicowane i często uwarunkowane indywidualnymi doświadczeniami i specyfiką branży. O wyzwaniach akceleracji start-upów w Polsce Anna Jurgaś, wiceprezes Akces NCBR ds. komercjalizacji, rozmawiała z prezesem Akces NCBR Adamem Iwanem oraz prezes Zarządu STARTOVA.PL sp. z o.o. Aliną Jaworską i założycielem REBREAD Bartlomiejem Rakiem.

Założyciele start-upów dostrzegają, że polski rynek ma swoje specyficzne cechy, a uczestnictwo w akceleratorach stanowi kluczowy element ich rozwoju w naszym kraju. Dla wielu z nich udział w akceleratorach był pierwszym krokiem na ścieżce tworzenia i rozwoju firm. Stąd polskie akceleratory, takie jak Akces NCBR, odgrywają kluczową rolę we wspieraniu początkujących przedsiębiorców.

Samorządy, naukowcy i NCBR w projektach Zielonego Ładu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, korzystając ze środków Funduszy Europejskich (POIR), wspiera realizację Europejskiego Zielonego Ładu poprzez uruchomienie szeregu przedsięwzięć badawczych w trybie zamówień przedkomercyjnych. W toku prac B+R przygotowywane są modelowe rozwiązania i technologie służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców – w nowy, wydajny, a przy tym nieszkodzący im samym i środowisku sposób.

Realizacja tych przedsięwzięć spotyka się z pozytywnym odzewem przedsiębiorców, ale także samorządów, naukowców i rozmaitych instytucji. O tym, jakie korzyści widzą w tej współpracy, opowiadali podczas Konferencji „Horyzont Innowacji”:

Powstanie demonstratorów w projektach udowadnia, że efektywne współdziałanie jest możliwe. Jakie czynniki warunkują ten sukces?

Prototyp „innowacyjnej biogazowni” realizuje Instytut Energii Barczewo Sp. z o.o. z woj. warmińsko-mazurskiego, na terenie Rolniczego Gospodarstwo Doświadczalnego Brody należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak wyjaśnił dr inż. Andrzej Lewicki, dla naukowców projekt jest atrakcyjny z tego powodu, że Polsce nie było dotąd żadnej biometanowni.

Także samorządy zgłaszają zapotrzebowanie na nowatorskie „zielone” technologie. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego nie ma wątpliwości, że przyniosą one mieszkańcom same korzyści.

– Jesteśmy otwarci na nowatorskie rozwiązania w energetyce, a Ciepłownia Przyszłości ma bardzo pozytywny efekt z perspektywy rozwoju. Kiedy tylko poznałem koncepcję tego projektu, wiedziałem, że w naszym mieście warto to zrobić. Mieszkańcy bardzo dobrze to przyjęli i dzięki temu możemy wprowadzić zieloną energię do części naszych mieszkań – relacjonował Jacek Wiśniowski.

W Mysłowicach przy ul. Karola Miarki powstaje społeczny budynek wielorodzinny na miarę wyzwań Zielonego Ładu. Dzięki nowatorskiej technologii opracowanej przez firmę DMDmodular p.s.a. oraz zaangażowaniu miasta Mysłowice, mieszkańcy będą mogli się wprowadzić do 29 nowoczesnych i w pełni wykończonych mieszkań. To efekt przedsięwzięcia NCBR „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Budowa powoli dobiega już końca.

Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, nie kryje zadowolenia z tej współpracy i przewiduje, że jej efektem będzie duża korzyść społeczna.

– Budynek powstaje w bardzo szybkim tempie. Oczekiwania mieszkańców dotyczące budowy mieszkań komunalnych spotykają się w tym przypadku z nowoczesnymi technologiami. Dlatego z wielką radością opowiadam o tym, że w Mysłowicach powstaje jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce. Przewiduję, że stanie się on kołem zamachowym dla innych miast – zaznaczył.

– Projekty powoli dobiegają końca. To były cztery lata pracy. Mam jeszcze przed oczami, jak z prezydentem Mysłowic po raz pierwszy oglądaliśmy działkę, gdzie ten budynek miał powstać. Pamiętam wmurowanie kamienia węgielnego w Lidzbarku. To, co wspólnie osiągnęliśmy, jest bardzo ważne. Wyzwania transformacji są tak duże, że nie ma czasu, żeby poruszać się ewolucyjnie, tylko potrzebne są skokowe zmiany. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca z partnerami: samorządami, przedsiębiorcami, naukowcami – podsumował Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

  • Informacje o 9 przedsięwzięciach inspirowanych Europejskim Zielonym Ładem znajdziesz TUTAJ.
  • LINK do transmisji z Konferencji „Horyzont Innowacji”.

Konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” została dofinansowana z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Źródło: Innowacje rozwijają Polskę – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)