Inicjatywa CORNET

Projekt “SurPreme” – zaproszenie do współpracy

Projekt SurPreme (Surface Pre-treatment) dotyczy rozwoju nowej technologii utwardzania oraz wiązania powierzchniowego lakierów na częściach wykonanych z tworzyw sztucznych. Proponowane rozwiązanie techniczne sprawi, że uzyskane powłoki będą praktycznie nie do oddzielenia od pokrytych części.

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które mogłyby być zainteresowane rozwojem i wprowadzeniem  technologii, polskich Stowarzyszeń producentów lakierów oraz części polimerowych dla przemysłu motoryzacyjnego, oraz złożeniem wspólnego wniosku na rozwój technologii w ramach inicjatywy europejskiej CORNET.

Partnerami naukowymi realizującymi część naukową projektu SurPreme w porozumieniu ze stowarzyszeniem są IChTJ i TU Dresden.

Ideą projektu jest rozwój technologii procesu utwardzania powierzchni lakierniczych za pomocą strumienia elektronów, a następnie porównanie powszechnie stosowanego procesu obróbki plazmą z procesem wykorzystującym napromieniowanie strumieniem elektronów. Metody utwardzania elektronami zostały opracowane przez zaangażowany do badań zespół naukowy.

Obróbka wstępna niskoenergetycznymi elektronami zostanie porównana z obróbką wstępną płomieniową pod kątem funkcjonalizacji części form z PP/EPDM. Ponadto chcielibyśmy pokazać, że możemy utwardzać lakier na częściach z PP/EPDM bez jakiejkolwiek obróbki wstępnej PP/EPDM. Ten krok wymaga specjalnego lakieru i został już przetestowany. Dla procesu z elektronami zrobiono wstępne studium wykonalności i jest to proces korzystny pod kątem zużycia energii i ekologii.

Jaki będzie ostateczny efekt projektu?

  • ostatecznym wynikiem będą dane eksperymentalne dotyczące funkcjonalizacji powierzchni PP/EPDM poprzez obróbkę płomieniem i elektronami niskoenergetycznymi. Na podstawie tych danych możemy ocenić obie metody, aby dać rekomendację dla zastosowań przemysłowych.
  • drugim wynikiem będą dane eksperymentalne dotyczące utwardzania lakierów bez wstępnej obróbki powierzchni, które zostaną wykorzystane do oceny i implementacji tej nowej metody.

Osoba do kontaktu:

Hanna Lewandowska-Siwkiewicz, kierownik Pracowni Radiacyjnej Modyfikacji Polimerów, Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa; tel .: +4822 504 10 94; e-mail: H.Lewandowska@ichtj.waw.pl

Szerzej o inicjatywie CORNET:

CORNET (ang. COllective Research NETworking) to sieć ministerstw i agencji finansujących, które łączą swoje istniejące systemy finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W ten sposób CORNET wspiera nowe organizacje finansujące na całym świecie we wprowadzaniu działań pilotażowych i schematów przedkonkurencyjnych badań zbiorowych.

Udział w projekcie CORNET umożliwia MŚP, stowarzyszeniom lub grupom MŚP oraz organizacjom badawczym budowanie międzynarodowej sieci i korzystanie z know-how i zasobów, które mogą być niedostępne w ich kraju lub regionie. CORNET charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami sukcesu i krótkim czasem do zawarcia umowy. Partnerzy CORNET wspierają wnioskodawców w znalezieniu właściwych partnerów do przedkonkurencyjnych projektów Zbiorowych Badań.

Misją Inicjatywy CORNET jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Wnioskodawcami w projekcie mogą być zrzeszenia branżowe MŚP, które posiadają osobowość prawną, działają na zasadach „non-profit” oraz zrzeszają co najmniej 20 MŚP, lub MŚP stanowią min. 50 % członków zrzeszenia.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest krajową instytucją finansującą przemysłowe badania stosowane w Polsce i odpowiada za CORNET

Zasady projektu CORNET:

  • Zrzeszenie producentów z przynajmniej dwóch państw UE składa wniosek na finansowanie projektu, w którym zleca wykonanie badań jednostkom naukowym (oczywiście pomożemy w złożeniu wniosku)
  • Jednostki naukowe otrzymują zwrot kosztów realizacji badań i nadzoru ze środków UE

Jakie są korzyści dla partnerów komercyjnych?

  • Stowarzyszenie nie ponosi kosztów badań. UE płaci za opracowanie metody
  • Firmy otrzymują raporty z postępu badań i wgląd w rezultaty projektu, rekomendacje
  • Firmy zrzeszone w stowarzyszeniu przejmują ewentualne prawa patentowe powstałe w wyniku projektu na podstawie podpisanej umowy pomiędzy partnerami stowarzyszenia.
  • CORNET jest projektem o wysokiej randze, wspierającym innowacyjność

Inicjatywa CORNET (31 konkurs) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)