Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki. Poznaj konkursy wspierające innowacje, zieloną transformację i technologie cyfrowe

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) oferuje budżet ok. 8 mld euro na dotacje dla firm i podmiotów wspierających przedsiębiorców. Program przyczynia się m. in. do transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonej i cyfrowej przyszłości czy wzmacniania potencjału badawczego i innowacyjnego. W jakich konkursach aktualnie można wystartować i jakie środki pozyskać? 

Wsparcie nowoczesnej gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównymi jego celami są: wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, rozwijanie umiejętności w dziedzinie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz kierowanie gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i ekologicznych technologii.

Program stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców, jednocześnie skutecznie odpowiadając na największe wyzwania cywilizacyjne. Udział w obecnie trwających konkursach umożliwi firmom nie tylko finansowanie całego procesu B+R+I i zapewni wsparcie na każdym etapie rozwoju, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz transformacji przedsiębiorstw w kierunku bardziej zrównoważonej i cyfrowej przyszłości.

W jakich konkursach można obecnie zdobyć dofinansowanie?

Obecnie w ramach programu są ogłoszone cztery konkursy: „Startup Booster Poland – SMART UP” (nabór do 22.08.2023 r.),  „Rozwój oferty klastrów dla firm” (nabór do 30.08.2023 r.), „Ścieżka SMART 2 nabór 2023” oraz „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność” (w obu przypadkach runda kończy się 30.10.2023 r.).

Wsparcie dla innowacyjnych startupów

„Startup Booster Poland – SMART UP” wspiera startupy poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym. Dzięki temu zwiększają się szanse sukcesu dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich działalności.

Dofinansowanie z konkursu jest dostępne dla podmiotów działających na rzecz innowacyjności, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te muszą zobowiązać się do realizacji programu akceleracyjnego zgodnie z określonymi terminami i warunkami przedstawionymi we wniosku. Wśród podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie znajdują się centra transferu technologii, centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz parki technologiczne.

W ramach „Startup Booster Poland – SMART UP” możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości maksymalnie 18 mln zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 91 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 22 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest TUTAJ.

Rozwój oferty klastrów dla firm: wzmocnienie potencjału i profesjonalizacja działalności

Celem drugiego konkursu w ramach FENG – „Rozwój oferty klastrów dla firm” – jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacja działalności koordynatorów klastrów, zwłaszcza poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej w zakresie B+R+I na rzecz członków klastra. Dodatkowo, projekt może skupiać się na rozwijaniu usług związanych z internacjonalizacją oraz transferem wiedzy i dobrych praktyk w klastrze.

Dofinansowanie jest dostępne dla koordynatorów krajowych klastrów kluczowych oraz koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych. Dzięki temu programowi klastry mają szansę na wzmocnienie swojej pozycji na rynku i profesjonalizację swojej działalności.

Pozyskane środki finansowe mogą zostać wykorzystane m.in. na rozwój infrastruktury badawczej czy na działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego, dotyczące udziału w targach, seminariach, kongresach i konferencjach.

Wsparcie finansowe może wynosić nawet do 85% wartości wydatku, zależnie od rodzaju projektu i potrzeb koordynatora klastra. Całkowita pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 66 mln zł.

Nabór wniosków cały czas trwa – do 30 sierpnia 2023 roku.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest TUTAJ.

Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw – „Ścieżka SMART”

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce – to cel „Ścieżki SMART 2 nabór 2023”. Program koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe lub procesowe, a także prowadzących cyfryzację i transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, działanie stawia nacisk na internacjonalizację przedsiębiorstw oraz wzrost kompetencji ich kadry.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie MŚP, które mają potencjał do wprowadzania innowacji oraz chcą rozwijać swoje możliwości badawcze i innowacyjne. Wsparcie może być udzielone na realizację projektów obejmujących: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników prac B+R, rozbudowę infrastruktury badawczej, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa, a także internacjonalizację przedsiębiorstwa oraz podnoszenie kompetencji kadry.

Projekty w ramach „Ścieżki SMART” mogą składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły te mogą być realizowane w sposób linearny, gdzie realizacja danego modułu jest kontynuacją innego lub nielinearny, gdzie moduły realizowane są niezależnie od siebie. Dla małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obowiązkowo obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Pozwala to skoncentrować wsparcie na kluczowych obszarach rozwoju dla MŚP.

Projekty mogą również zawierać maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Te moduły obejmują działania związane z budową lub rozbudową infrastruktury B+R, promocją produktów na rynkach zagranicznych, ochroną własności przemysłowej, podnoszeniem kompetencji kadry oraz zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Budżet konkursu wynosi 890 mln zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu trwa do 30 października 2023 roku.

Więcej informacji o programie dostępnych jest TUTAJ.

„Ścieżka SMART”:  dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ostatnim konkursem obecnie dostępnym w ramach FENG jest „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”. Cele podejmowanych działań mają być związane z zaspokojaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, eliminując bariery i umożliwiając im pełny dostęp do różnych sfer życia. Bariery występujące w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach czy procesach mają zostać przełamane, by być dostępne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów, które jak w przypadku konkursu „Ścieżka SMART 2” mogą być realizowane w sposób linearny lub nielinearny.

Budżet konkursu wynosi 222 mln zł.

Planowany termin zakończenia składania wniosków to 30 października 2023 roku.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest TUTAJ.

Ewaluacja działań PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, chcąc rozwijać nowoczesną gospodarkę przy pomocy FENG, musiała przedstawić plan ewaluacji programu oraz uzyskać jego akceptację przez Komisję Europejską. Zgoda została wydana 6 czerwca 2023 r. Dzięki temu łatwo mierzalny będzie wpływ pomocy na rynek i konkurencję, zarówno z perspektywy mikro-, jak i makroekonomicznej.

Badania ewaluacyjne, zaplanowane przez PARP, skoncentrują się na analizie efektywności i skuteczności pomocy finansowej oraz jej zgodności z założeniami programu. Ważnym punktem będzie też weryfikacja czy udzielana pomoc odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynku i czy jest odpowiednio dostosowana do wielkości i charakteru przedsiębiorstw. Analiza obejmie aspekty ekonomiczne i konkurencyjność, aby osiągnąć jak najbardziej precyzyjne rezultaty.

Działania pozwalają na dalsze doskonalenie i dostosowywanie pomocy finansowej do potrzeb polskich przedsiębiorców, wspierając tym samym rozwój innowacyjnych i konkurencyjnych firm na rynku międzynarodowym.

 

Źródło: Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki. Poznaj konkursy wspierające innowacje, zieloną transformację i technologie cyfrowe – PARP – Centrum Rozwoju MŚP