Europejski Rok Umiejętności 2023. Propozycje NCBR

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Komisja Europejska ogłosiła 2023 rok Europejskim Rokiem Umiejętności. Inicjatywa znajduje już odzwierciedlenie w pierwszych konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Europejski-Rok-Umiejętności

Zainaugurowana w maju inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na ideę i potrzebę nauki przez całe życie (w tym zdobywania nowych kwalifikacji) oraz znaczenie umiejętności na rynku pracy.

„Europejski Rok Umiejętności nada nowy impuls uczeniu się przez całe życie. Umożliwi bowiem ludziom i przedsiębiorstwom przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, wspierając innowacje i konkurencyjność” – akcentuje Komisja Europejska.

–  Musimy o wiele bardziej inwestować w kształcenie i szkolenie. Należy położyć większy nacisk na współpracę z przedsiębiorstwami, ponieważ to one najlepiej znają swoje własne potrzeby. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której umiejętności kandydatów będą odpowiadać potrzebom firm (…) – podkreśliła  Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Pomysłodawcy wskazują, że Europejski Rok Umiejętności da nowy impuls do realizacji celów społecznych UE na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 60 proc. dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniu, a co najmniej 78 proc. – mieć pracę.

Ta inicjatywa przyczyni się również do realizacji celów cyfrowego kompasu na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 80 proc. dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, a liczba zatrudnionych w Unii Europejskiej specjalistów od ICT powinna osiągnąć 20 mln.

Komisja Europejska akcentuje, że obecnie ponad trzy czwarte firm w UE ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, a w szkoleniach regularnie uczestniczy zaledwie 37 proc. dorosłych. Czas odwrócić ten trend!

Umiejętności zgodne z potrzebami rynku pracy w konkursach NCBR

Wzmacnianiu nowoczesnego szkolnictwa wyższego, które trafnie odpowiada na wyzwania gospodarcze i związane z nimi potrzeby rynku pracy, służą dwa pierwsze konkursy, ogłoszone w maju br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Doskonale korespondują one z celami Europejskiego Roku Umiejętności!

Mowa o konkursach „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” oraz „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”. Ich łączny budżet to 250 mln zł.

Oba konkursy, ukierunkowane na podnoszenie jakości edukacji i rozwój kompetencji, realizowane są w priorytecie „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, który jest następcą cenionego przez uczelnie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Kształcenie dla branż

„Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” to pierwszy konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Środki europejskie chcemy zainwestować w pobudzanie rozwoju kierunków studiów kształcących kadry pod kątem zapotrzebowania wybranych branż istotnych dla rozwoju gospodarki, takich jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny oraz transport.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w dniach 15 maja – 10 lipca br.

Budżet konkursu: 200 mln zł.

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

W konkursie „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę” w dniach 22 maja – 17 lipca br. czekamy na projekty, które najbardziej przyczynią się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów.

Projekty można będzie realizować samodzielnie lub w partnerstwie. Ich spodziewany efekt to uzyskanie lub podniesienie przede wszystkim następujących kwalifikacji lub kompetencji:

  • dydaktycznych – w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia,
  • cyfrowych,
  • na rzecz zielonej transformacji.

Dodatkowo, poza obowiązkowym zestawem kompetencji i kwalifikacji wskazanym wyżej, można będzie wspierać rozwój kadry w macierzystej uczelni bądź u partnera (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie) w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych oraz innych kompetencji merytorycznych.

Budżet konkursu: 50 mln zł.

Wypełnianie luk w umiejętnościach dorosłych

W odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarze jeszcze w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić kolejny konkurs w ramach FERS, dotyczący podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych – jako niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Inicjatywie przyświeca idea wzmocnienia potencjału uczelni, aby umożliwić im realizowanie idei uczenia się przez całe życie i dopasowanie oferty szkół wyższych do oczekiwań pracodawców oraz kształcenie kadr na potrzeby zielonej i cyfrowej gospodarki. Celem wsparcia będzie dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowanie się (reskilling) a także wypełnienie luk w umiejętnościach (skills gap). Dlatego inicjatywa ukierunkowana będzie na osoby w wieku 18-64 lat, jako te, które funkcjonują na rynku pracy.

Wśród Funduszy UE na rzecz umiejętności to Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej służącym inwestowaniu w ludzi. Dysponuje budżetem w wysokości ponad 99 mld euro na lata 2021–2027. To właśnie z tego programu współfinansowany jest program krajowy Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Europejski Rok Umiejętności 2023. Propozycje NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)