11 kwietnia rusza nabór wniosków w programie „Nauka dla Społeczeństwa II”

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle, po lewej stronie widnieje orzeł

Od 11 kwietnia do 12 maja 2023 r. będzie trwał nabór wniosków w programie „Nauka dla Społeczeństwa II”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest budowanie współpracy między podmiotami i jednostkami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, opracowywanie i implementacja rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym oraz tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

Informacje o programie

Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w następujących obszarach:

„Doskonałość naukowa”

W ramach tego obszaru wspierana jest realizacja projektów badawczych mających na celu:

 • podnoszenie jakości i dążenie do przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych i podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
 • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
 • podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,
 • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki.

„Nauka dla innowacyjności”

W ramach tego obszaru jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 • poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 • wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką i innowacyjnością a gospodarką.

„Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”

W ramach tego obszaru jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 • rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 • rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,
 • wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa,
 • badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,
 • prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej,
 • badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych, a także postaw patriotycznych,
 • badanie oraz popularyzację regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,
 • prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą.

„Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa”

W ramach tego obszarujest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 • monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa,
 • opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej oraz treningu osób w różnym wieku,
 • prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla:
  • rozwoju sportu akademickiego, w tym jego promocji, lub
  • aktywizacji ruchowej i rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami,
 • identyfikację osób utalentowanych ruchowo, posiadających predyspozycje do szkolenia sportowego,
 • badanie genetycznych i środowiskowych uwarunkowań sprawności fizycznej osób w różnym wieku,
 • profilaktykę urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie.

Warunki udziału w programie

Dofinansowanie z programu mogą otrzymać m.in. uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, PAU, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki.

Warunkiem udziału w programie jest m.in. przedstawienie projektu badawczego, którego okres realizacji wynosi maksymalnie 36 miesiące, a wysokość dofinansowania nie przekracza 2 mln zł.

Nabór rozpocznie się 11 kwietnia i potrwa do 12 maja 2023 r.

Źródło: 11 kwietnia rusza nabór wniosków w programie „Nauka dla Społeczeństwa II” – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)